Facebook Statistics

Výzva EFSA pre zber dát relevantných pre posúdenie konverzného faktora kalcium-L-methylfolátu a glukosaminovej soli kyseliny (6S) -5- ethyltetrahydrolistovej na ekvivalent folátu v potravinách

26-07-2021

Cieľom tejto výzvy je poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť predložiť štúdie významné pre posúdenie vedeckých dôkazov konverzného faktora kalcium-L-methylfolátu a glukosaminovej soli kyseliny (6S)-5-ethyltetrahydrolistovej na ekvivalent folátu v potravinách (DFE).

EFSA sa snaží zhromaždiť nepublikované informácie o porovnávacej biologickej dostupnosti týchto dvoch zlúčenín, ktoré sú predmetom záujmu, v porovnaní s podobným množstvom kyseliny listovej alebo potravinárskeho folátu (v ideálnom prípade v ekvimolárnej dávke) a doplniť zistené nedostatky v údajoch.

Nepublikované informácie získané v rámci tejto výzvy môžu byť použité, ak budú uznané relevantnými pre toto vedecké hodnotenie, v kombinácii s ďalšími údajmi predtým získanými systematickým zberom, pre analýzu, ktorá bude súčasťou konečného vedeckého výstupu. Tento bude publikovaný na webovej stránke EFSA. V závislosti od typu štúdie môže byť táto kombinácia vykonaná:

  • na agregovanej úrovni: agregované dáta z nepublikovaných štúdií kombinované s agregovanými dátami z publikovaných štúdií;
  • na úrovni jednotlivých dát: jednotlivé dáta z nepublikovaných štúdií kombinované s individuálnymi dátami z publikovaných štúdií;
  • textovou formou: komentované krátke zhrnutie nepublikovaných štúdií doplnené krátkymi zhrnutiami ďalších publikovaných štúdií.

Termín pre zaslanie údajov je 4. október 2021

Viac informácii nájdete na:

Call for data relevant to the assessment of the conversion factor of calcium-L-methylfolate and (6S)‐5‐methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt into dietary folate equivalen

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

​AskAQuestion Service


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood