Facebook Statistics

Výzva EFSA na zber dát o genotoxicite sladidiel

08-07-2021

Súvisiace informácie:

Podľa článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1333/2008 je potrebné, aby prídavné látky do potravín, ktoré boli v Európskej únii povolené pred 20. januárom 2009, boli prehodnotené Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) . Program tohto prehodnotenia je ustanovený nariadením Komisie (EÚ) č. 257/2010.

V súlade s článkom (5) nariadenia (EÚ) č. 257/2010, EFSA už uskutočnil otvorené výzvy na zber dát k sladidlám v rámci programu prehodnocovania. Na základe informácií získaných od zainteresovaných strán a z literatúry, EFSA začal hodnotenie týchto prídavných látok.

Ako je zaznamenané v zápise z 22. a 23. plenárneho zasadnutia vedeckého Panelu EFSA pre prídavné látky do potravín, v priebehu predbežného hodnotenia dostupných údajov sa však pri niektorých z týchto prídavných látok zvážila potreba ďalších informácií relevantných na prehodnotenie.

Preto v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 257/2010 vyhlasuje EFSA verejnú výzvu na predloženie údajov s cieľom získať dokumentované informácie (zverejnené, nezverejnené alebo novo generované) pre:

  • acesulfame K (E 950),
  • salt of aspartame-acesulfame (E962),
  • isomalt (E 953),
  • sucralose (E 955),
  • neohesperidine DC (E 959),
  • neotame (E 961),
  • lactitol (E 966),
  • xylitol (E 967)
  • cyclamates (E 952 i, ii,iii)

Termín na predloženie údajov

Zainteresované strany by mali do 30/12/2021 poskytnúť informácie, ktoré sú opísané na uvedenom odkaze zverejnenej výzvy  Call for data on genotoxicity data on sweeteners.

Do 4 týždňov od zverejnenia tejto výzvy je potrebné písomne ​​informovať e-mailom na adresu: fip@efsa.europa.eu, o vašej dostupnosti na poskytnutie požadovaných informácií v časovom harmonograme uvedenom vyššie alebo o akomkoľvek návrhu na nový termín s odôvodnením.

V súlade s článkom 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 257/2010 sa pri prehodnotení nezohľadnia informácie, ktoré boli predložené po stanovenom termíne. Vo výnimočných prípadoch sa však EFSA môže so súhlasom Komisie rozhodnúť, že zohľadní informácie predložené po konečnom termíne, ak sú tieto informácie dôležité pre prehodnotenie prídavnej látky.

Bližšie informácie k predmetnej výzve nájdete na webovej stránke EFSA.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

​AskAQuestion Service


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood