Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva EFSA na verejnú konzultáciu ku príručke na hodnotenie vplyvu potravín na zdravie

01-03-2010

EFSA začína konzultácie o smernici týkajúcej sa hodnotenia rizika resp. prospechu z potravín

Vedecký výbor Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín vydal pokyny pre posudzovanie rizika resp. prospechu z potravín na verejnú konzultáciu. Potraviny môžu poskytovať zdravotné výhody, ale niekedy môže prinášať aj zdravotné riziká - napríklad ovocia a zelenina poskytujú kľúčové živiny, ale niekedy môže obsahovať aj potenciálne škodlivé látky, ako sú dusičnany [1] - je dôležité pre tvorcov rozhodnutí, aby mohli vziať do úvahy čisté zdravotné vplyvy rôznych potravín.

Vedecký výbor EFSA odporúča troj-krokový prístup, ktorý spočíva v:

  • prvom hodnotení, ktoré posudzuje, či riziká resp. prínosy je skutočne potrebné hodnotiť, alebo prípadne, či zdravotné riziko jednoznačne prevažuje nad zdravotným prínosom (alebo naopak),
  • vo vlastnom hodnotení zameranom na kvantifikáciu odhadov rizika a prínosu pre relevantné úrovne expozície,
  • a napokon, v úplnom porovnaní kombinovaných rizík a prínosov s cieľom určiť čisté hodnoty vplyvu na zdravie.

Vedecký výbor uvádza, že posúdenie rizika resp. prínosu by malo byť založené na jasne definovaných cieľoch, ktoré majú byť vopred dohodnuté medzi hodnotiteľmi rizika resp. prospechu a medzi tvorcami rozhodnutí. Načrtnutý prístup by mal pomôcť ušetriť čas a prostriedky v tom, ako by mali posudzovatelia poskytovať správy pre tvorcov rozhodnutí v každej fáze procesu, ktoré im umožnia rozhodnúť, či je už dostatok informácií pre rozhodnutie, ktoré sa má prijať, bez toho aby museli prejsť cez všetky kroky.

Smernica zdôrazňuje, že hodnotenie rizík resp. prínosov je zložitý proces, ktorý prináša veľa problémov, ako sú napr. obmedzené údaje o prínosoch. Zameriava sa na riziká resp. prínosy s ohľadom na ľudské zdravie a nezaoberá sa inými aspektmi, ktoré tvorcovia rozhodnutí zrejme musia vziať do úvahy, ako sú sociálne, ekonomické, ekologické a etické aspekty.

Všetci zúčastnení a zúčastnené strany budú môcť poskytovať svoje pripomienky do 15. apríla 2010. V súlade so svojou politikou otvorenosti a transparentnosti EFSA zverejní súhrnnú správu o pripomienkach na svojej internetovej stránke a tieto pripomienky sa budú brať do úvahy pri dokončení usmernenia.

Smernica je zverejnená na web stránke EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/sc100226-ax1.pdf


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood