Facebook Statistics
Značka Kvality

Výsledky monitoringu hladín furánu v potravinách

19-06-2009

Furán je organická zlúčenina používaná v rôznych odvetviach chemického priemyslu, o ktorej bolo v rámci štúdií na zvieratách dokázané, že má karcinogénne účinky. Furán sa môže vytvárať aj počas tepelného spracovanie potravín či už priemyselného alebo domáceho, vrátane prípravy jedla v domácnostiach. Je známe, že furán sa vyskytuje v potravinách, ako káva, konzervované a zavárané potraviny, vrátane detskej výživy obsahujúcej mäso a rôzne druhy zeleniny.

Na základe vlastnej iniciatívy Vedecký panel EFSA pre kontaminanty (Panel CONTAM) preskúmal prítomnosť furánu v tepelne-ošetrených potravinách a v decembri 2004 prijal správu, ktorá obsahuje predbežné zistenia týkajúce sa furánov v potravinách. Generálne riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľov (DG SANCO), EFSA a Spoločné výskumné centrum Európskej komisie organizovali v máji 2006 spoločný seminár o furánoch v potravinách, s cieľom získať informácie o stave analytických metód pre furány a údaje potrebné pre hodnotenie rizika.

Na konci roka 2006 EFSA vydal výzvu na zber vedeckých údajov a v marci 2007 Európska komisia vyzvala členské štáty na monitorovanie prítomnosti furánov v tepelne opracovaných potravinách pre komplexnejšie vyhodnotenie rizika, čo predtým pre nedostatok informácií nebolo možné. EFSA bola požiadaná, aby tieto údaje zhrnula v príležitostnej správe.

Táto správa prezentuje výsledky vyplývajúce z údajov, ktoré EFSA predložili členské štáty. Správa bude ešte doplnená o výsledky z dvoch prebiehajúcich projektov, týkajúcich sa vplyvu prípravy potravín na tvorbu furánov a expozície furánmi v dôsledku inhalácie počas varenia. Tieto projekty sa budú realizovať v nadväznosti na udelenie grantov podľa článku 36 Nariadenia, ktorým sa zriaďuje EFSA. Výsledné súbory údajov, ktoré sa očakávajú koncom roku 2009, by mali umožniť EFSA vypracovať asertívnejšie hodnotenie týkajúce sa rôznych ciest expozície (vystavenia sa pôsobeniu) furánom, vrátane vdýchnutia.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood