Facebook Statistics

Výnos MP SR a MZ SR z 9. marca 2005 č. 1908/2005-100

31-05-2012

ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäso jatočných zvierat v znení výnosu MP SR a MZ SR z 21. októbra 2004 č. 2689/2004 – 100

Týmto Výnosom sa dopĺňa „Výnos MP SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č.811/1/2002 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäso jatočných zvierat."

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood