Facebook Statistics

Vykonávanie smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v EÚ

25-03-2020

Európska komisia (EK) vydala vo februári 2020 historicky prvú správu o vykonávaní požiadaviek smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Správa sa špecificky zameriava na to, ako sa členské štáty (ČŠ) popasovali s ustanoveniami smernice 2010/63/EÚ v rokoch 2013 – 2017.

ČŠ mali povinnosť transponovať smernicu 2010/63/EÚ vo forme vnútroštátnych právnych predpisov (právne prepisy pre SR). Nové požiadavky sa týkali napr. aj klasifikácie krutosti postupov, podávania správ, netechnického zhrnutia projektov s využitím zvierat a ďalšie.

Povinnosti členských štátov

Keďže smernica 2010/63/EÚ vyžaduje, aby ČŠ propagovali a podporovali implementáciu alternatívnych prístupov a princípov 3R (forma je na každom ČŠ), niektoré ČŠ zriadili špecializované centrá (v SR vznikla v roku 2018 platforma SNP 3Rs). Viac o implementácii princípov 3R v SR je dostupných v reportáži z konferencie TOXCON 2019

Každý ČŠ musí tiež podľa smernice 2010/63/EÚ vykonávať týchto 5 úloh:

  • schvaľovanie zariadení
  • inšpekcie zariadení
  • schvaľovanie projektov
  • spätné posúdenie

Keďže ustanovené štuktúry sa v jednotlivých ČŠ líšia, v niektorých vykováva tieto úlohy 1 príslušný orgán, v niektorých viac (v SR je to Štátna veterinárna a potravinová správa SR).

Inšpekcie sa vykonávajú pravidelne u všetkých chovateľov, dodávateľov zvierat, užívateľov a zariadení, aby sa overil ich súlad so smernicou 2010/63/EÚ s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Inšpekcie sa musia každoročne vykonávať aspoň u 1/3 užívateľov. U chovateľov subhumánnych primátov, ich dodávateľov a užívateľov sa však inšpekcie musia vykonávať aspoň raz za rok. Primeraný podiel inšpekcií sa musí vykonať neohlásene. Celkový podiel takýchto inšpekcií je v EÚ za obdobie 2013 – 2017 priemerne 40 % (v SR sa najviac neohlásených inšpekcií vykonalo v roku 2017).

Smernica 2010/63/EÚ hovorí aj o povinnosti ČŠ zriadiť Národné výbory (NV) na ochranu zvierat používaných na vedecké účely. NV poskytuje orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti, ako aj poradným výborom pre dobré životné podmienky zvierat poradenstvo v záležitostiach, ktoré sa týkajú získavania, chovu a umiestnenia zvierat, starostlivosti o ne a o ich používaní v rámci postupov. NV tiež zabezpečuje vzájomnú výmenu najlepších postupov. V SR bol NV zriadený na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2018. NV si v niektorých ČŠ vytvorili s poradnými výbormi efektívne komunikačné kanály. Zdá sa, že vo viacerých ČŠ je fungovanie NV limitované dostupnými zdrojmi.

Personál, vykonávajúci postupy na zvieratách a manipulujúci so zvieratami, musí mať primerané vzdelanie a prax. V SR poskytuje odbornú prípravu, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, a to za odbornej garancie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Smernica 2010/63/EÚ vyžaduje, aby boli verejnosti prístupné tzv. netechnické zhrnutia projektov, v ktorých sa používajú živé zvieratá. Od roku 2021 bude pre verejnosť dostupná centrálna databáza EÚ, ktorá bude združovať takéto netechnické zhrnutia všetkých projektov. Centrálna databáza bude tiež obsahovať štatistické údaje o použití zvierat v projektoch, čím sa dosiahne lepšia transparentnosť používania zvierat v EÚ.

Výhľad do budúcnosti

Podľa EK sa ČŠ celkovo snažia o dodržiavanie ustanovení smernice 2010/63/EÚ, aj keď v niektorých ČŠ prebieha transpozícia pomalšie. EK si kladie za úlohu naďalej pokračovať v úsilí pomáhať ČŠ prostredníctvom usmernení na vykonávanie smernice 2010/63/EÚ. Prioritou je tiež investícia do vývoja nástrojov, ktoré využívajú alternatívy k testovaniu na zvieratách a slúžia na vzdelávanie a odbornú prípravu budúcich vedcov.

Viac si prečítate v Správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v členských štátoch Európskej únie.

→ Užitočné dokumenty nájdete aj v sekcii Legislatíva, dokumenty


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood