Facebook Statistics

VYHLÁŠKA č. 7/2017 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré

01-02-2017

Cieľom znenia je upresnenie niektorých ustanovení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré tak, aby znenie ustanovení umožnilo slovenským výrobcom vyrábať džemy a extradžemy s nižšou refraktometrickou sušinou (t.j. s nižším celkovým obsahom cukru) v rozmedzí od 52 % do 59 %.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood