Facebook Statistics

Výberové konanie

Vyhlásenie výberového konania

20-02-2009

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť koncepčných zámerov rozvoja hydromeliorácií, problematiky financovania s osobitným zreteľom na závlahy a odvodnenie, znalosť legislatívnych noriem v oblasti vodného hospodárstva s prihliadnutím na znalosť smerníc Rady Európy, ktoré ustanovujú rámce pre činnosti EÚ v oblasti vodohospodárskej politiky, prax v oblasti manažérskeho riadenia, riadiace a organizačné schopnosti.
Iné kritériá a požiadavky: vítaná je znalosť anglického jazyka.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 13. marca 2009 na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Predmetný oznam bude zverejnený  aj v Roľníckych novinách 27. februára 2009.