Facebook Statistics

Vtáčia chrípka: kľúč opatrení biologickej bezpečnosti pre ochranu hydinových fariem

20-12-2016

Odborníci úradu EFSA identifikovali a zostavili súbor opatrení biologickej bezpečnosti, ktorý je možné uplatniť v rozličných oblastiach fariem, ktoré sú klasifikované ako vysoko alebo nízko rizikové – ako napríklad kurníky, či miesta, kde sa ukladá hydina. Tieto opatrenia zahŕňajú prevenciu kontaktu voľne žijúcich vtákov a hydiny, domáceho chovu vtákov a týkajú sa aj oddeleného chovu husí a kačíc od ostatnej hydiny.

EFSA odporúča vypracovanie príručky biologickej bezpečnosti, ktorá by bola prispôsobená potrebám jednotlivých fariem, najlepšie ešte pred prepuknutím epidémie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood