Facebook Statistics

Vtáčia chrípka: bezprecedentný počet letných prípadov v Európe

05-10-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil 3. októbra 2022 spolu s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčným laboratóriom EÚ správu o vtáčej chrípke za obdobie jún – september 2022. V tomto období bol v EÚ zaznamenaný bezprecedentne vysoký počet prípadov vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúceho a domáceho vtáctva. V predchádzajúcich rokoch neboli v letnom období zistené žiadne prípady alebo len niekoľko prípadov. Sezóna 2021 – 2022 teda predstavovala najväčšiu epidémiu HPAI, aká bola kedy v Európe pozorovaná.

Od 11. júna do 9. septembra 2022 bolo v 16 krajinách EÚ/EHP (vrátane Spojeného kráľovstva) hlásených 788 prípadov HPAI (56 u hydiny, 22 u vtákov chovaných v zajatí a 710 u voľne žijúceho vtáctva). Nezvyčajná perzistencia u voľne žijúceho vtáctva sa vyskytovala počas celého leta v celkovo 15 európskych krajinách. Vírus sa dostal do hniezdnych kolónií morských vtákov na severoatlantickom pobreží a spôsobil obrovský úhyn najmä v Nemecku, Francúzsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve.

Masívne infikované voľne žijúce vtáctvo tiež predstavovalo pretrvávajúce riziko nákazy pre domáce vtáctvo. Od júna do septembra sa počet ohnísk u domácich vtákov, v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi, znížil, ale stále bol viac ako päťkrát vyšší v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

„Vzhľadom na prípady, zis​tené u hydiny a voľne žijúceho vtáctva do septembra, je zrejmé, že súčasná epidémia stále pokračuje. Keďže sa začína jesenná migrácia a počet voľne žijúcich vtákov zimujúcich v Európe sa zvyšuje, je pravdepodobné, že tieto vtáky budú vystavené vyššiemu riziku nákazy HPAI ako v predchádzajúcich rokoch, vzhľadom na pozorovanú perzistenciu vírusu v Európe," uviedol Guilhem de Seze, vedúci oddelenia EFSA pre hodnotenie rizika.

EFSA odporúča zaviesť rýchle stratégie na zmiernenie HPAI vhodným a udržateľným spôsobom, vrátane vhodných opatrení biologickej bezpečnosti a surveillance stratégií na včasné zistenie. V husto osídlených oblastiach a v chovoch hydiny, ktoré sú veľmi náchylné na expozíciu vtáčej chrípke, by sa mali starostlivo zvážiť strednodobé až dlhodobé stratégie prevencie.

Bezprecedentné geografické rozšírenie

Súčasná sezóna HPAI spôsobila najväčšiu epidémiu, aká bola kedy v Európe zaznamenaná. Celkový počet ohnísk u hydiny bol 2 467 a v postihnutých zariadeniach bolo usmrtených 47,5 milióna vtákov. Okrem toho bolo hlásených 187 nálezov u vtákov chovaných v zajatí a 3 573 prípadov HPAI u voľne žijúceho vtáctva. Tohtoročná epidémia má bezprecedentný geografický rozsah, keďže prípady boli hlásené od súostrovia Špicbergy v Nórsku, po južné Portugalsko, až na východ po Ukrajinu. Celkovo bolo postihnutých 37 európskych krajín.

Na jeseň 2021 vírus HPAI A (H5N1) prvýkrát prekročil Atlantický oceán. Po migračných trasách sa rozšíril z Európy do Severnej Ameriky a spôsobil závažné epidémie u hydiny vo viacerých kanadských provinciách a štátoch USA, ako aj úhyny u voľne žijúceho vtáctva.

Nízke riziko pre ľudí

ECDC dospelo k záveru, že riziko infekcie pre všeobecnú ľudskú populáciu v EÚ/EHP je nízke. Pre osoby vystavené riziku v zamestnaní je nízke až stredné, s vysokou mierou neistoty, v dôsledku vysokej rozmanitosti cirkulujúcich vírusov vtáčej chrípky v populáciách vtákov. Riziko prenosu na človeka pri kontakte s kontaminovanými hydinovými výrobkami sa považuje za zanedbateľné.

ECDC tiež zverejnilo technickú správu „Testovanie a detekcia zoonotických vírusových nákaz u ľudí v EÚ/EHP", ku ktorej prispeli EFSA, referenčné laboratórium EÚ a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood