Facebook Statistics
Značka Kvality

Všeobecné informácie

02-11-2015

Predsedníctvo v Rade Európskej únie predstavuje jednu z najdôležitejších a najnáročnejších úloh, ktorá vyplýva z členstva v EÚ. Predsedníctvo SR v Rade EÚ (SK PRES) sa oficiálne začína 1. júla 2016 a končí 31. decembra 2016, pričom Slovenská republika bude predsedať Rade EÚ v rámci predsedníckeho tria spolu s Holandskom a Maltou. Úlohou predsedajúceho štátu je viesť rokovania o európskej legislatíve prevažne na úrovni pracovných skupín Rady EÚ, Výboru stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri EÚ a ministerských formácií Rady EÚ, či diskutovať o aktuálnych politických otázkach. Hlavnou úlohou Slovenskej republiky bude hľadanie kompromisov medzi členskými štátmi a zastupovanie Rady EÚ vo vzťahu k  Európskej komisii či Európskemu parlamentu.

Proces príprav a zabezpečenie predsedníctva organizačne, technicky a administratívne koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR). Podrobné informácie o príprave SK PRES ? základné východiská a priority, koordinačné štruktúry spolu s aktualitami a významnými dokumentmi nájdete na stránke MZVaEZ SR: http://www.foreign.gov.sk/sk/europske_zalezitosti/predsednictvo_v_rade_eu-slovenske_predsednictvo_v_rade_eu.

V rámci MZVaEZ SR bol zriadený Sekretariát SK PRES, ktorý bude počas výkonu SK PRES zabezpečovať funkciu tlačového a mediálneho centra pre SK PRES, ako aj organizačno-logistickú podporu. Sekretariát plní funkciu hlavného koordinačného, administratívneho a pracovného orgánu, ktorý pripravuje rokovania Medzirezortnej koordinačnej rady (MKR). MKR zasadá na úrovni štátnych tajomníkov a vedúceho Úradu vlády SR a určuje zameranie SK PRES,  dohliada a kontroluje organizačno-technické prípravy SK PRES, stanovuje jeho politické priority a spolupodieľa sa na ich presadzovaní. MKR zriadila medzirezortné pracovné skupiny (MPS) ako osobitné orgány s podpornou funkciou v jednotlivých oblastiach na riešenie konkrétnych úloh spojených s prípravou SK PRES.

Medzirezortna koordinacna rada

Prípravu rezortu pôdohospodárstva na predsedníctvo technicky a administratívne zabezpečuje odbor zahraničnej koordinácie MPRV SR, v rámci ktorého bolo vytvorené oddelenie koordinácie SK PRES. S cieľom zabezpečiť operatívnu, koordinovanú a efektívnu prípravu SK PRES bola na rezorte pôdohospodárstva zriadená Rezortná koordinačná komisia (RKK), ktorá pod vedením štátneho tajomníka združuje generálnych riaditeľov sekcií, resp. riaditeľov odborov a zodpovedných útvarov. Podpornú funkciu RKK v oblasti obsahovej prípravy SK PRES plní pracovná skupina pre priority SK PRES a ad hoc pracovné skupiny pre aktuálne otázky.RKK

Kontakty:

Oddelenie koordinácie SK PRES

Sýkorová Alexandra
poverená zastupovaním vedúceho oddelenia
tel: +421 2 592 66 288
mobil: +421 908 296 566
Szabová Kristína
tel: +421 2 592 66 287
mobil: +421 908 296 565
Víglaská Andrea
tel: +421 2 592 66 287
mobil: +421 910 819 449
Chebeňová Nina
tel: +421 2 592 66 287
mobil: +421 908 296 563

 

Slovenská republika si zvolila tzv. „Brussels-based“ model predsedníctva, t.j. zásadná časť výkonu predsedníctva bude v rukách Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Viac informácií o ich činnosti nájdete na: https://www.mzv.sk/web/szbrusel.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood