Facebook Statistics
Značka Kvality

Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027

Vláda schválila dokument národného významu

10-02-2022

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Strategický plán (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2023-2027. Komplexný materiál zohľadňuje všetky vytýčené priority na podporu udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a vidieka v Slovenskej republike do konca desaťročia. Z európskych zdrojov je na to vyčlenených viac ako 3,3 miliardy eur, príspevok zo štátneho rozpočtu je vo výške 865 miliónov eur.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vychádzalo pri príprave Strategického plánu z dôkladnej analýzy silných a slabých stránok ako aj  perspektívnych odvetví rezortu, ktoré definuje vládou prijatá „Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035“. Vízia obsahuje adresné, cielené a premyslené plány, ako dostať slovenský vidiek do výkonu.

Strategický plán bol následne tvorený v úzkej spolupráci so stavovskými a záujmovými združeniami v pracovných skupinách, či na verejných diskusiách, ktoré MPRV SR usporiadalo v druhom polroku 2021. K plánom MPRV SR sa tiež mohla vyjadriť verejnosť v rámci pripomienkového konania. Po schválení Vládou SR bude Strategický plán podrobený schvaľovaciemu procesu v Bruseli.

,,Na Strategickom pláne sme tvrdo pracovali hneď od môjho príchodu na ministerstvo. Ide o najzásadnejší dokument, na základe ktorého budú poľnohospodári, lesohospodári, či miestne akčné skupiny čerpať európske zdroje a zdroje štátneho rozpočtu na rozvoj vidieka do roku 2030 v objeme viac ako 4 miliardy EUR. Keď k tomu prirátame 1,25 miliardy vo forme úverov, ktoré môže vygenerovať 250 miliónová štátna záruka, ide v agrorezorte o objem financií, ktorý v histórii nemá obdobu. Som presvedčený, že ak sa  nám podarí tieto prostriedky efektívne investovať, dokážeme postaviť náš vidiek na nohy,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

MPRV si uvedomuje obrovský investičný dlh, s ktorým stále bojujú naši potravinári a spracovatelia. Je to dôsledok zlej transformácie roľníckych družstiev, mečiarovskej privatizácie a rozkrádania európskych peňazí v predchádzajúcich obdobiach. Keďže už modernizácia a investície do prevádzok nie sú prioritou EÚ,  nahradila ich ochrana životného prostredia. Naši výrobcovia sú oproti zvyšku Európy  v značnej konkurenčnej nevýhode. MPRV preto presadilo zvýšenie spolufinancovania II. piliera zo štátneho rozpočtu z 25,7% v minulom období, na 36,92%, a teda je to za rovnaké obdobie o 480 miliónov EUR viac. Tieto prostriedky sú určené na investície do modernizácie a inovácií.

Prioritou Európskej únie je ochrana biodiverzity, ekologické postupy a dobré životné podmienky hospodárskych zvierat. Z  toho dôvodu stanovila ako podmienku vyčleniť minimálne 25% rozpočtu priamych platieb  na eko-schémy a 35% II. piliera na environmentálne ciele.

Ďalšou prioritou do roku 2027 je podpora spolupráce výrobcov, spracovateľov a odberateľov. Ide predovšetkým o podporu v európskom meradle konkurencieschopných vertikál mlieka, cukru, ovocia a zeleniny, chovateľov oviec a kôz, či ošípaných. Pre nich je vyčlenených v projektových podporách viac ako 100 miliónov EUR na investície do technológií, rozvoja spolupráce, či marketingových aktivít.  Platí, že čím aktívnejšia bude vertikála, tým bude životaschopnejšia a silnejšia pri vyjednávaniach s konečnými odberateľmi. 

Podstatnou z pohľadu nielen nášho ministerstva, ale aj  Európskej únie, je podpora malých a mladých farmárov tak, aby sa vidiek nevyľudňoval. Preto je z celého rozpočtu Strategického plánu vyčlenených  204,9 milióna EUR na podporu malých a stredných fariem a 59,6 milióna EUR priamych platieb pre mladých farmárov. Aj vďaka nim sa tvoria pracovné miesta na vidieku, zachováva sa kvalitná lokálna potravinová výroba, ktorá zabezpečuje zdravé, bezpečné a cenovo dostupné produkty pre našich obyvateľov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood