Facebook Statistics

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb platnej od 1. 1. 2016 bude služby súvisiace s vedením, vydávaním a distribúciou Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zabezpečovať Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v Bratislave.

Kontakt:
Alena Hrobáriková – redakcia vestníka
mobil: 0910 239 677
e-mail: hrobarikova@sppk.sk

Adresa redakcie:
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava 1

UPOZORNENIE: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje, že jediné záväzné znenie určené pre verejnosť je znenie uverejnené v listinnej podobe Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood