Facebook Statistics

Verejná vyhláška – rozhodnutie vo veci odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Trenčín č. OU-TN-OOP4-2018/0187540-13 zo 17.09.2018 o nepovolení obnovy konania

22-02-2019

verejná vyhláška bola zverejnená od 22.2.2019 do 25.8.2019Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood