Facebook Statistics

Verejná konzultácia: nanotechnológie a nové potraviny

31-07-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu k návrhu príručky o technických požiadavkách pre hodnotenie žiadostí o regulované potraviny a krmivá na zistenie prítomnosti malých častíc, vrátane nanočastíc

Príručka stanovuje požiadavky na informácie, ktoré by sa mali uvádzať v žiadostiach o autorizáciu v oblasti regulovaných potravín a krmív. Určuje tiež kritériá na posudzovanie prítomnosti frakcie malých častíc. Konkrétne požiadavky v navrhovanej príručke sa vzťahujú na častice, ktoré si vyžadujú osobitné hodnotenie nanomateriálu v konvenčných materiáloch, pričom nespĺňajú definíciu upraveného nanomateriálu stanovenú v nariadení o nových potravinách (EÚ) 2015/2283.

Pripomienky k navrhovanej príručke je možné zasielať do 09. 09. 2020, a to len prostedníctvom elektronického formulára


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood