Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Verejná konzultácia k Príručke na hodnotenie rizika látok prítomných v potravinách určených pre dojčatá do veku 16 týždňov

08-03-2017

Návrh príručky (1.31 MB)

Vyhlásenie o ochrane súkromia (33.36 KB)

Úrad EFSA spustil verejnú konzultáciu k návrhu Príručky na hodnotenie rizika látok prítomných v potravinách určených pre dojčatá do veku 16 týždňov.

V súlade s politikou EFSA o otvorenosti a transparentnosti a v snahe prijímať pripomienky od vedeckej komunity a ostatných stakeholderov, úrad EFSA spustil verejné pripomienkové konanie k návrhu vyššie spomenutej príručky. Príručka bola pripravená Vedeckým výborom EFSA na žiadosť Európskej komisie (EFSA-Q-2016-00489).

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby predložili písomné pripomienky do 31.marca 2017. Na predloženie pripomienok je nutné použiť elektronickú šablónu s referenciou na konkrétny riadok a stranu dokumentu. Prostredníctvom šablóny je možné zadávať aj všeobecné pripomienky. Pri zadávaní pripomienok je nutné brať do úvahy, že po 2 hodinách neaktivity, bude Vaša práca v šablóne ukončená a vložené pripomienky nebudú zaznamenané. Preto v prípade, že šablóna bude ponechaná v nečinnosti po nejakú dobu, je potrebné šablónu opäť otvoriť cez link, resp. „refreshnúť“ stránku.

Pokiaľ by ste mali záujem predložiť dátové sety, alebo odoslať súbory, ktoré podporia Vaše komentáre, pošlite e-mail na adresu: [email protected]

Upozorňujeme, že pripomienky nebudú vzaté do úvahy, ak:

  • budú podané po dátume uzávierky verejnej konzultácie;
  • nebudú súvisieť s obsahom dokumentu;
  • budú obsahovať sťažnosti proti inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé vyhlásenie alebo materiálu;
  • sa budú vzťahovať k aspektom politiky alebo riadenia rizika, ktoré sú mimo rámca činnosti EFSA.

EFSA bude posudzovať všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré budú predložené v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Tieto pripomienky budú ďalej posúdené Vedeckým výborom EFSA a v prípade relevantnosti budú vzaté do úvahy.

Všetky prijaté pripomienky budú zverejnené. Pripomienky predložené jednotlivcami, ako fyzickými osobami, budú prezentované anonymne. Pripomienky predložené v mene organizácie, sa zobrazia pod názvom organizácie.

Submit comments (deadline: 31 March 2017)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood