Facebook Statistics

Verejná konzultácia: epoxikonazol

30-01-2020

EFSA predkladá na verejnú konzultáciu návrh hodnotiacej správy (Renewal Assessment Report-RAR) pripravenej Veľkou Britániou a Poľskom ako spravodajskými členskými štátmi (RMS) a zameranej na vyhodnotenie dokumentácie predloženej na podporu opätovného schválenia účinnej látky epoxikonazol v Európskej únii podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a nariadenia (EU) č. 844/2012. Dokumentácia pre účinnú látku je podložená dokumentáciou o prípravku na ochranu rastlín.

Epoxikonazol je fungicíd, ktorý má ochranný, ako aj eradikačný/liečebný účinok. Vykazuje dlhodobú aktivitu pre širokú škálu významných patogénov v niekoľkých plodinách, najmä v obilninách. Je povolený na použitie v poľnohospodárstve vo viacerých členských štátoch EÚ v obilninách, ako je napríklad pšenica jačmeň, raž, ovos a ďalšie plodiny, ako je kukurica a cukrová repa.

Veľká Británia ako RMS vyhodnotila všetky aspekty dokumentácie a predložila RAR (Renewal Assessment Report). RAR bola preskúmaná Poľskom ako druhým RMS, ktoré nemalo žiadne pripomienky.

Pripomienky je možné predložiť do 24. 03. 2020.

Návrh hodnotiacej správy predloženej na verejnú konzultáciu nájdete na tomto odkaze.

Viac informácií o verejnej konzultácii (pravidlá verejnej konzultácie, spôsob záznamu a zasielania pripomienok, atď.) nájdete na webovej stránke EFSA.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood