Facebook Statistics

Verejná konzultácia EFSA: riziká spojené s prítomnosťou aflatoxínov v potravinách

04-11-2019

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zahájil verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska týkajúceho sa zdravotných rizík prítomnosti aflatoxínov v potravinách. 

Document 

Annex A 

Annex B 

Annex C 

Annex D 

Annex E 

Predloženie pripomienok

Na podané pripomienky nebude braný ohľad ak:

  • podanie bude po uplynutí lehoty stanovenej vo výzve
  • podanie nebude súvisieť s obsahom dokumentu
  • bude obsahovať sťažnosti proti inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé vyhlásenia alebo materiály
  • ak podanie bude súvisiace s politikou alebo s aspektmi riadenia rizika, ktoré je mimo rozsahu činnosti úradu EFSA.

Úrad EFSA bude posudzovať všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré sú predložené v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Pripomienky budú ďalej posudzované príslušnou pracovnou skupinou úradu EFSA a v prípade relevantnosti budú brané do úvahy.

Termín podania pripomienok – 15.11.2019

Viac informácii nájdete na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:

Link na web EFSA – verejná konzultácia:

Public consultation on the draft scientific opinion on the risks to public health related to the presence of aflatoxins in food:

http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-opinion-risks 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood