Facebook Statistics
Značka Kvality

Vedecký výbor EFSA podporuje alternatívne metódy pred pokusmi na zvieratách

09-06-2009

Vedecký výbor Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) zdôraznil význam prístupov hodnotenia rizika v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, ktoré nielen minimalizujú používanie pokusných zvierat a ich utrpenie, ale aj vedú k nahradeniu pokusov na zvieratách. Uverejnené stanovisko skúma úroveň vedy týkajúcu sa požívania pokusných zvierat v rôznych činnostiach EFSA v oblasti hodnotenie rizika a navrhuje stratégie, ktoré môžu znížiť počet potrebných štúdií na zvieratách. Toto stanovisko zdôrazňuje, že testovanie na zvieratách by malo byť vykonávané v súlade s pokynmi schválenými Európskou komisiou, inštitúciami Európskej únie alebo inými medzinárodnými organizáciami (napr. OECD). Zároveň odporúča dialóg medzi EFSA a Európskou komisiou ako najlepší spôsob zaradenia nových validovaných metód do existujúcich smerníc založených na princípe „3R“ – (replacement) nahradenie, (reduction) zníženie a (refinement) zjemňovanie pokusov na zvieratách. Ďalej zdôrazňuje význam dobrej komunikácie v tejto oblasti medzi rôznymi inštitúciami zaoberajúcimi sa hodnotením chemických rizík.

Predseda Vedeckého výboru EFSA Prof. Vittorio Silano povedal: „Toto stanovisko je úplným prehľadom legislatívy a smerníc o používaní zvierat na experimentálne účely. Zhŕňa možnosti pre náhradu, zníženie a zjemnenie pokusov na zvieratách v rámci rôznych oblastí činností EFSA. Dúfame, že bude pomáhať EFSA  pri ďalšom rozvoji aktívneho prístupu  k dobrým životným podmienkam zvierat v rámci svojivh činností v oblasti hodnotenia rizika založených na uznávaných vedeckých zásadách“.

Väčšina hodnotení rizika uskutočnenej EFSA si vyžaduje experimentálne dáta. V súčasnej dobe nie je možné získať všetky údaje a informácie potrebné pre zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa bez použitia pokusov na zvieratách.

Toto stanovisko uvádza medzinárodne uznávané alternatívne metódy pred pokusmi na zvieratách, ktoré sú dostupné pre rôzne typy štúdií používaných pri hodnotení rizika - napríklad akútna toxicita, podráždenie pokožky a testovanie podráždenia očí - a hovorí, že tieto štúdie by mali byť použité v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva (1). Pre oblasti, kde alternatívne metódy nemôžu poskytnúť všetky potrebné informácie ako napríklad reprodukčná a vývojová toxicita, stanovisko opisuje integrované testovanie a stratégie hodnotenia rizika, ktoré môžu pomôcť znížiť potrebu pokusov na zvieratách. Stanovisko navrhuje spôsoby zlepšenia implementácie postupov pre dobré životné podmienky zvierat v rámci práce EFSA. Vedecký výbor konštatuje, že v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ, žiadatelia predkladajúci  dokumenty na  EFSA by mali vždy, keď je to možné, používať alternatívne metódy pred pokusmi na zvieratách. Navyše stanovisko zdôrazňuje používanie týchto metód v každej príručke pre žiadateľa, ktorú vytvoril EFSA. Vedecký výbor tiež odporúča, aby pri vykonávaní hodnotenia rizika boli všetky existujúce dáta preskúmané ešte predtým, ako sú požadované dodatočné štúdie na zvieratách. Toto stanovisko je v súlade s prísľubom EFSA pokračovať v zlepšovaní dobrých životných podmienom zvierat pri vykonávaní hodnotenia rizika. Vedecký výbor odporúča, aby EFSA nadviazal na toto stanovisko s preskúmaním pokroku v oblasti alternatívnych metód v nasledujúcom trojročnom období.

_______________________________________

Poznámky:

  • Toto stanovisko, ktoré je výstupom pracovnej skupiny pre dobré životné podmienky zvierat Vedeckého výboru EFSA podporuje alternatívne metódy pred testovaním na zvieratách a zlepšeniae starostlivosti o laboratórne zvieratá je v rámci podnetov prijatých na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni (vrátane organizácií OECD, OIE a rôznych častí Európskej únie).
  • V apríli 2009 bola Európskym centrom pre validáciu metód (ECVAM) a príslušnými orgánmi v USA, Kanade a Japonsku podpísaná dohoda o spolupráci pri validácií alternatívnych metód.
  • V roku 2005 Vedecký panel EFSA pre zdravie a pohodu zvierat prijal stanovisko (http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620774242.htm) o dobrých životných podmienkach laboratórnych zvierat, ktorá skúmalo schopnosť laboratórnych zvierat pociťovať bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie. Toto stanovisko taktiež obsahnuje odporúčania týkajúce sa zlepšenia životných podmienok zvierat a humánne metódy usmrcovania zvierat.
  • (1) Smernica 86/609/EHS o ochrane zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely, v súčasnosti prebieha jej revízia.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood