Facebook Statistics

Vedecký panel pre pesticídy a ich reziduá otvoril 2 verejné konzultácie

21-10-2008

Počas nasledujúcich 8 týždňov (do 15.decembra 2008) pozýva EFSA prostredníctvom svojej web stránky všetky zainteresované strany diskutovať o:

 1. Novelizácii postupov pre vodnú (SANCO/3268/2001) a suchozemskú (SANCO/10329/2002) ekotoxikológiu podľa smernice 91/414/EEC. Tieto dokumenty určené oznamovateľom a členským štátom (ČS) sú vodítkom pre vykonávanie hodnotenia vodnej a suchozemskej ekotoxikológie v kontexte prehľadu aktívnych materiálov zahrnutých v Prílohe I smernice 91/414/EEC. (http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902135509.htm);
 2. Koncepte plánu projektu o zásobách pre chránené pestovateľské systémy (napr. skleníky) a nových postupov pre odhad významných ciest emisií a emisií pesticídov z týchto systémov do jednotlivých častí prostredia (http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902135564.htm).

Komentáre by sa mali odvolávať na jednotlivé kapitoly dokumentov. V prípade, ak zainteresované strany by chceli podporiť jednotlivé komentáre prostredníctvom svojich štúdií alebo dát, musia byť tieto dáta a vedecké štúdie publikované alebo prijaté na publikovanie vo vedeckých časopisoch a taktiež musia zrozuminteľne naznačiť miesto ich zapracovania.

Pripomienky nebudú akceptované, ak budú:

 • zaslané po termíne;
 • prezentované v inej forme ako je uvedené vyššie v inštrukcii;
 • obsahovať pripomienky, ktoré sa nebudú týkať obsahu daného dokumentu;
 • obsahovať informácie založené na individuálnom základe;
 • obsahovať sťažnosti voči inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé vyjadrenia alebo materiály;
 • týkať sa stratégie alebo aspektov riadenia rizika, ktoré je mimo dosahu aktivít EFSA.

Okrem toho:

 • opakujúce sa pripomienky prijaté od toho istého prispievateľa budú akceptované len raz;
 • pripomienky predložené jednotlivcami budú publikované anonymne;
 • pripomienky predložene formálne v mene organizácie budú publikované s názvom danej organizácie.

EFSA ocení všetky relevantné pripomienky zaslané zainteresovanými stranami, ktoré budú predložené podľa vyššie uvedených kritérií. Jednotlivé pripomienky budú prehodnotené Vedeckým panelom pre pesticídy a ich reziduá, ktorý zváži ich vedeckú kvalitu. Následné EFSA zverejní prijaté relevantné pripomienky ako aj krátku správu o výsledku diskusie.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood