Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Vedecké stanovisko v súvislosti s hodnotením rizika POR pre organizmy žijúce v pôde

23-02-2017

Na základe žiadosti podanej úradom EFSA, vypracoval Vedecký Panel PPR stanovisko k vedeckému hodnoteniu v súvislosti s hodnotením rizika POR pre organizmy žijúce v pôde (in-soil organisms). V predkladanom stanovisku sú zhrnuté súčasné hodnotenie rizika spolu s novým regulačným rámcom a novými vedeckými poznatkami. Zároveň sú v stanovisku predložené návrhy špecifických cieľov ochrany pre pôdne organizmy ako relevantného faktora ekosystému v poľnohospodárskych oblastiach. S prihliadnutím na časové rozpätie a biologické procesy vzťahujúce sa k rozptýleniu väčšiny organizmov žijúcich v pôde v porovnaní so suchozemskými necieľovými článkonožcami, ktorí žijú na povrchu pôdy, navrhuje Panel PPR aby sa environmentálne hodnotenie rizika pre organizmy žijúce v pôde vykonávalo systémom „in- and off-field“ s ohľadom na hranicu úrovne poľa. V predloženom stanovisku je navrhnutá nová stratégia, ktorá berie do úvahy príslušné cesty expozície pre organizmy žijúce v pôde a potencionálne priame a nepriame vplyvy spolu s navrhovaným populačným modelom za účelom zníženia vplyvu POR.
Viac informácii nájdete v prílohe prípadne na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:

Link na web EFSA – publikácia:
Scientific Opinion addressing the state of the science on risk assessment of plant protection products for in-soil organisms:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4690

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood