Facebook Statistics

Sekcia lesnícka

Vedecké stanovisko v súvislosti s hodnotením rizika POR pre organizmy žijúce v pôde

23-02-2017

Na základe žiadosti podanej úradom EFSA, vypracoval Vedecký Panel PPR stanovisko k vedeckému hodnoteniu v súvislosti s hodnotením rizika POR pre organizmy žijúce v pôde (in-soil organisms). V predkladanom stanovisku sú zhrnuté súčasné hodnotenie rizika spolu s novým regulačným rámcom a novými vedeckými poznatkami. Zároveň sú v stanovisku predložené návrhy špecifických cieľov ochrany pre pôdne organizmy ako relevantného faktora ekosystému v poľnohospodárskych oblastiach. S prihliadnutím na časové rozpätie a biologické procesy vzťahujúce sa k rozptýleniu väčšiny organizmov žijúcich v pôde v porovnaní so suchozemskými necieľovými článkonožcami, ktorí žijú na povrchu pôdy, navrhuje Panel PPR aby sa environmentálne hodnotenie rizika pre organizmy žijúce v pôde vykonávalo systémom „in- and off-field“ s ohľadom na hranicu úrovne poľa. V predloženom stanovisku je navrhnutá nová stratégia, ktorá berie do úvahy príslušné cesty expozície pre organizmy žijúce v pôde a potencionálne priame a nepriame vplyvy spolu s navrhovaným populačným modelom za účelom zníženia vplyvu POR.
Viac informácii nájdete v prílohe prípadne na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:

Link na web EFSA – publikácia:
Scientific Opinion addressing the state of the science on risk assessment of plant protection products for in-soil organisms:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4690