Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Vedecké stanovisko pre hodnotenie rizika prípravkov na ochranu rastlín

28-02-2017

EFSA vykonala verejnú konzultáciu k návrhu Vedeckého stanoviska ohľadne stavu vedy pre hodnotenie rizika prípravkov na ochranu rastlín proti organizmom žijúcim v pôde (pôdne bezstavovce a pôdne mikroorganizmy). Táto správa predkladá štatistické údaje o prijatých pripomienkach a zoznam všetkých komentárov spolu s podrobnými odpoveďami. Zainteresované strany predložili množstvo cenných a detailných pripomienok, ktoré boli pri dokončovaní vedeckého stanoviska braté do úvahy. EFSA ďakuje všetkým subjektom za ich príspevky.

Viac informácii nájdete na odkaze úradu EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1164e

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood