Facebook Statistics
Značka Kvality

Vedecké stanovisko panelu EFSA pre geneticky modifikované organizmy

08-07-2009

Žiadosti o revíziu autorizácie pre pokračujúce uvádzanie na trh (1) existujúcich potravín a zložiek potravín vyrobených z geneticky modifikovanej kukurice MON810 rezistentnej na hmyz; (2) krmív pozostávajúcich z/alebo obsahujúcich kukuricu MON810 vrátane použitia osiva na pestovanie a (3) potravinárskych a kŕmnych prídavných látok a kŕmnych surovín vyrobených z kukurice MON810, všetky podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 z Monsanta.

Tento dokument poskytuje vedecké stanovisko vedeckého panelu pre geneticky modifikované organizmy (GMO panel) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) na 3 žiadosti predložené podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 o revíziu autorizácie (1) existujúcich potravín a zložiek potravín vyrobených z geneticky modifikovanej kukurice MON810; (2) krmív pozostávajúcich z/alebo obsahujúcich kukuricu MON810 vrátane použitia osiva na pestovanie a (3) potravinárskych a kŕmnych prídavných zložiek a kŕmnych surovín vyrobených z kukurice MON810, vyvinuté spoločnosťou Monsanto s rezistenciou na škodcov druhu Lepidoptera.

Obsah týchto troch žiadostí pokrýva pokračujúce uvádzanie na trh:

  • potravín a zložiek potravín vyrobených z kukurice MON 810 (referencia EFSA – GMO-RX-MON810[8-1a]), ktoré boli autorizované pre umiestnenie na trh podľa čl.5, nariadenia (ES) č. 258/97;
  • krmivá pozostávajúce a/ alebo obsahujúce kukuricu MON810, ktoré boli autorizované podľa smernice 90/220/EES (rozhodnutie komisue 98/294/ES), vrátane používania osiva na pestovanie (referencia EFSA – GMO-RX-MON810[20-1a]);
  • potravinových prídavných látok vyrobených z kukurice MON810, ktoré boli autorizované podľa smernice č. 89/107/EES a krmív vyrobených z kukurice MON810, t.j. potravinových prídavnych látok právoplatne umiestnených na trh podľa smernice 70/524/EES a krmivových surovín (referencia EFSA-GMO-RX-MON810[8-1b/20-1b]).

Po vstupe do platnosti nariadenia (ES) č.1829/2003, výrobky menované vyššie boli notifikované Európskou komisiou podľa čl. 8 alebo 20 Nariadenia a následne zahrnuté do komunitného registra pre GM potraviny a krmivá.

Kukurica MON810 obsahuje proteín Cry1Ab odvodený z Bacillus thuringiensis poddruh kurstaki, ktorý vyvoláva odolnosť rastliny voči/proti cielenému škodcovi kukurice (Ostrinia nubilalis) a druhov patriacich do rodu Sesamia.

Vo svojom vedeckom stanovisku Panel GMO EFSA preskúmal 3 žiadosti o revíziu (EFSA-GMO-RX-MON810[8.1a], EFSA-GMO-RX-MON810[20.1.a] a EFSA-GMO-RX-MON810[8.1.b/ 20.1.b]), ďalšie dodané informácie žiadateľom, vedecké komentáre predložené členskými štátmi EÚ, správu kompetentnej autority Španielska a jej komisie pre biologickú bezpečnosť a relevantné informácie z vedeckej literatúry.

Vedecký panel GMO EFSA hodnotil kukuricu MON810 so zreteľom na plánované využitie a vhodné princípy podľa návodov EFSA panelu GMO pre hodnotenie rizika GM rastlín a z nich odvodených potravín a krmív. Toto vedecké hodnotenie zahŕňa molekulárnu charakterizáciu vloženej DNA a expresiu cieleného proteínu. Bola vykonaná porovnávacia analýza agronomických znakov a zloženia, ako aj bezpečnosť nového proteínu, a ako potraviny tak i krmivá boli hodnotené s ohľadom na potenciálnu toxicitu, alergické reakcie a nutričnú kvalitu. Rovnako boli vykonané hodnotenia dopadov na životné prostredie a enviromentálny monirtorovací plán po uvedení na trh.

Kukurica MON810 bola vytvorená čiastočne technológiou urýchľovania častíc. Táto kukurica sa vyznačuje oblasťou cry1Ab, ktorá kóduje sekvenciu spúšťajúcu iniciálnu aktivitu proteínu Cry1Ab.

Molekulárna charakterizácia dát stanovuje, že samostatné vloženie je včlenené do genómickej DNA kukurice. Boli vykonané analýzy i príslušného miesta pripojenia vrátane determinačnej sekvencie vloženej DNA a priľahlých oblastí a bioinformačné analýzy.

Aktualizované bioinformačné analýzy krížených oblastí ukázali neprítomnosť akýchkoľvek potenciálnych nových rámcov kódujúcich proteíny, ktoré sú známe svojou toxicitou pre ľudí a iných cicavcov a/alebo alergénov. Expresia génov vložených genetickou modifikáciou bola taktiež analyzovaná a stabilita tejto genetickej modifikácie bola preukázaná počas niekoľkých generácií. EFSA GMO panel je toho názoru, že molekulárna charakterizácia vloženej DNA a jej priľahlých oblastí kukurice MON810 nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko a že boli poskytnuté dostatočné dôkazy o stabilite tejto genetickej modifikácie.

Analýzy vykonané na kukurici MON810 vrátane kumulovaných GM prípadov kukurice, kde kukurica MON810 bola jednou z rodičovských línii a ich porovnávaných proťajškov naznačujú, že kukurica MON810 je svojim zložením, fenotypovo a agronomicky rovnocenná svojim nemodifikovaným proťajškom a konvenčnej kukurici, okrem novo prejavovaného sa znaku.

Proteín Cry1Ab nepreukazuje homológiu s proteínmi, ktoré sú známe ako toxické pre ľudí a ostatné cicavce a/alebo alergény. Okrem toho tento proteín je rýchlo degradovaný v simulovaných tráviacich podmienkach. Navyše proteín Cry1Ab bol mnohoráz hodnotený v predchádzajúcich stanoviskách GMO vedeckého panelu EFSA. Ani raz nebola identifikovaná obava pre ľudí a zvieratá týkajúca sa bezpečnosti proteínu Cry1Ab.

V 90 – dňových kŕmnych pokusoch u potkanov neboli pozorované škodlivé účinky proteínu Cry1Ab. Naviac v 42-dňových kŕmnych pokusoch u brojlerov sa potvrdila výživová rovnocennosť zŕn kukurice MON810 so zrnami konvenčnej kukurice. Toxikologické a nutričné hodnoty kukurice MON810 a primeraná hodnota nemodifikovanej kukurice publikované v priebehu posledných 10 rokov potvrdzujú, že tieto odrody kukurice majú porovnateľný vplyv v testovanom systéme. Z týchto dôvodov EFSA vedecký panel GMO vyjadril stanovisko, že kukurica MON810 je tak bezpečná ako jej konvenčný partner a že všeobecná alergenicita celej rastliny nie je zmenená touto genetickou modifikáciou.

Kompetentná autorita Španielska a jej komisia pre biologickú bezpečnosť poskytli EFSA svoju správu o hodnotení enviromentálneho rizika v súlade s čl. 6.3(e) a 18.3(e) nariadenia (ES) č. 1829/ 2003. Kompetentná autorita Španielska a jej komisia pre biologickú bezpečnosť zhodnotili, že „v súvislosti so súčasným stavom vedeckých znalostí a po skúmaní existujúcich informácií a údaje poskytnuté spoločnosťou Monsanto, Komisia pre biologickú bezpečnosť Španielska môže dať pozitívne stanovisko k revízii komercializácie kukurice MON810 v Európskej únii v prípade, že návrhy a podmienky určené v správe o hodnotení enviromentálneho rizika boli implementované.“

Pretože pre kukuricu MON810 nie je charakteristické prežívanie zvyškov, zmnoženie sa ani rozširovanie sa, EFSA GMO panel súhlasí s hodnotením, že pravdepodobnosť neúmyselných environmentálnych účinkov spôsobených týmto spôsobom a rozšírením kukurice MON810 sa neodlišuje od jej komerčných druhov kukurice. Na základe poskytnutých údajov žiadateľa ako aj získaných z literárnych prameňov a vytvorených modelov na účinky kultivácie kukurice MON810 na necielené druhy lepidoptér v typických regiónoch pestovania kukurice v EÚ, EFSA GMO panel zhrnul, že pravdepodobnosť nepriaznivých účinkov na necielené organizmy alebo na ekologické funkcie je veľmi malý, zvlášť ak sú prijaté vhodné opatrenia, ktoré zmierňujú ich dopad na životné prostredie.

V zhode s environmentálnym hodnotením rizika žiadateľa a hodnotenia kompetentnou autoritou Španielska a jej komisie pre biologickú bezpečnosť, EFSA panel GMO pripúšťa možný vývoj rezistencie u cielených druhov ako potencionálne riziko v súvislosti s pestovaním kukurice MON810.

V závere EFSA panel GMO uzatvára, že dostupné informácie pre kukuricu MON810 určené pre vedecké komentáre, ktoré vzniesli ˇČŠ, že kukurica MON810 je rovnako bezpečná ako jej konvenčný partner s ohľadom na potenciálne účinky na ľudské zdravie a zdravie zvierat. EFSA panel GMO tiež uvádza, že je nepravdepodobné, že kukurica MON810 mala škodlivé účinky na životné prostredie v súvislosti s jej využitím, najmä ak sa zabezpečia vhodné opatrenia na jej kontrolu, ak sa dosiahlo zníženie možného pôsobenia na necielené druhy lepidopér.

EFSA panel GMO doporučuje, aby sa zavádzali stratégie riadenia a kontroly rezistencie škodcov.

Kľúčové slová: GMO, kukurica (Zea mays), MON810, insekticidálna rezistencia, Cry1Ab, bezpečnosť potravín, bezpečnosť krmív, zdravie ľudí a zvierat, životné prostredie, nariadenie (ES) č. 1829/ 2003, Smernica 90/220/EES, revízia, existujúce výrobky.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood