Facebook Statistics

Vedecké stanovisko k skupinovému hodnoteniu ochucujúcich látok č. 203, revízia č. 2 (FGE.203Rev2)

26-07-2018

Panel CEF bol požiadaný, aby vyhodnotil genotoxický potenciál ochucujúcich látok z podskupiny 1.1.4 z hodnotenia FGE.19 v rámci druhej revízie hodnotenia skupiny ochucujúcich látok č. 203.

V rámci prvej revízie hodnotenia FGE č. 203 panel dospel k záveru, že genotoxický potenciál v prípade ochucujúcich látok z tejto skupiny nemožno vylúčiť. Priemysel vyrábajúci ochucujúce látky poskytol dodatočné štúdie genotoxicity reprezentatívnych látok z podskupiny 1.1.4 (hodnotenie FGE.19). Menovite išlo o deka‐2(trans),4(trans)‐dienal [FL‐no: 05.140] a hexa‐2(trans),4(trans)‐dienal [FL‐no: 05.057]. Okrem toho boli poskytnuté nové štúdie o hepta‐2,4‐dienale [FL‐no: 05.084], 2,4‐oktadienale [FL‐no: 05.186] a tr‐2,tr‐4‐nonadienale [FL‐no: 05.194], ktoré sú predmetom hodnotenia v rámci druhej revízie FGE.203.

Hepta‐2,4‐dienal [FL‐no: 05.084], 2,4‐oktadienal [FL‐no: 05.186] a tr‐2,tr‐4‐nonadienal [FL‐no: 05.194] nevyvolávali génové mutácie u baktérií.

Hexa‐2(trans),4(trans)‐dienal [FL‐no: 05.057] nevyvolával génové mutácie v cicavčích bunkách (in vitro) a bol tiež testovaný v rámci testu génovej mutácie v in vivo podmienkach, pričom tento test poskytol negatívne výsledky.   

Testované na indukciu mikrojadier boli v in vivo podmienkach s kostou dreňou a periferálnymi retikulocytmi potranov  obidve látky, hexa‐2(trans),4(trans)‐dienal [FL‐no: 05.057] a deca‐2(trans),4(trans)‐dienal [FL‐no: 05.140]. Látky boli podané orálne a intraperitoneálne. Ani jedna z týchto látok neindukovala zvýšený výskyt mikrojadier.

Panel dospel k záveru, že nebezpečenstvo genotoxicity možno vylúčiť pre reprezentatívne látky hexa‐2(trans),4(trans)‐dienal [FL‐no: 05.057] a deka‐2(trans),4(trans)‐dienal [FL‐no: 05.140] a teda aj pre ďalšie látky z tejto skupiny [FL‐no: 02.139, 02.153, 02.162, 02.188, 05.064, 05.071, 05.081, 05.084, 05.101, 05.108, 05.125, 05.127, 05.141, 05.173, 05.186, 05.194, 05.196, 09.573].

Týchto 20 látok môže byť hodnotených s použitím Postupu pre hodnotenie ochucujúcich látok.

Vedecké stanovisko k skupinovému hodnoteniu ochucujúcich látok č. 203, revízia č. 2 (FGE.203Rev2): α,β-nenasýtené alifatické aldehydy a prekurzory chemickej podskupiny 1.1.4 hodnotenia FGE.19 s dvomi alebo viacerými konjugovanými dvojitými väzbami a s ďalšími nekonjugovanými dvojitými väzbami alebo bez nich


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood