Facebook Statistics

Vedecké stanovisko k hodnoteniu bezpečnosti zosieťovanej sodnej soli kyseliny polyakrylovej

30-11-2018

Panel FCM úradu EFSA hodnotil bezpečnosť zosieťovanej sodnej soli kyseliny polyakrylovej (číslo látky 1015), ktorá je určená na používanie ako absorbent kvapaliny v baleniach pre čerstvé a mrazené potraviny akými je mäso, hydina a morské produkty, ako aj čerstvé ovocie a zelenina. Z dôvodu vysokej absorpcie kvapalín touto látkou neboli vykonané špecifické migračné testy. Panel zaznamenal to, že ak nie je zosieťovaná sodná soľ kyseliny polyakrylovej použitá v priamom kontakte s potravinou a ukotvená v podložke za podmienok, pri ktorých nie je jej absorpčná kapacita prekročená, tak by nemala nastať žiadna migrácia a teda ani žiadna expozícia predmetnej látke prítomnej v balenej potravine. Panel tiež zvážil to, že zosieťovaný polymér a sieťovadlá nepredstavujú nebezpečenstvo genotoxicity.

Ak je táto látka používaná pri balení čerstvých alebo mrazených potravín umiestnená v absorpčných podložkách, nepredstavuje jej používanie podľa panela CEP nebezpečenstvo. Absorpčné podložky môžu byť používané výhradne za podmienok, pri ktorých nedochádza k prekročeniu absorpčnej kapacity aktívnej látky a zároveň je vylúčený priamy kontakt s potravinou.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5448


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood