Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia potravinárstva

Vedecké stanovisko k bezpečnosti používania gumy cassia ako prídavnej látky do krmív pre psov a mačky

06-03-2017

Vedecké stanovisko k bezpečnosti gumy cassia ako prídavnej látky do krmív pre psov a mačky vypracované na základe dokumentácie predloženej spoločnosťou Glycomer GmbH vydal panel Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín pre prídavné látky a produkty alebo látky používané v krmivách pre zvieratá (FEEDAP).

Prídavná látka guma cassia obsahuje najmä vysokomolekulárne polysacharidy skladajúce sa prevažne z lineárneho reťazca 1,4- β-mannopyrazózových jednotiek s 1,6-naviazanými α-d-galaktopyranózovými jednotkami. V roku 2014 vypracoval panel FEEDAP vedecké stanovisko o bezpečnosti a účinnosti gumy cassia. Na základe pozorovaných pozitívnych nálezov z testu bakteriálnej reverznej mutácie semirafinovanej gumy cassia (približne 70 mg antrachinónov/kg), nie však purifikovanej semirafinovanej gumy cassia, ktorá spĺňa špecifikáciu na potravinové aditívum (< 0.5 mg antrachinónov/kg) dospel panel k záveru, že len purifikovanú semirafinovanú gumu cassia spĺňajúcu špecifikácie gumy cassia na potravinové aditívum možno považovať za bezpečnú prídavnú látku pre mačky a psov pri maximálnom obsahu 1,5% gumy cassia vo vysušenom materiáli (15 000 mg/kg krmiva), čo zodpovená 1,32% (13 200 mg/kg krmiva) v štandardizovanom kompletnom krmive s 12%-ným obsahom vody. Panel FEEDAP taktiež uvádza, že guma cassia by mala byť považovaná za kožný a respiračný senzibilizátor a  za potenciálny irritant kože a očí. Na základe tohto stanoviska dala Európska komisia žiadateľovi možnosť predložiť komplementárne informácie o bezpečnosti pre všetky druhy zvierat. Žiadne nové dáta týkajúce sa potenciálu aditíva vyvolávať mutagénne účinky neboli predložené, na základe čoho panel FEEDAP nemôže zaujať postoj, ktorý by viedol k zmene záverov z predošlého stanoviska.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood