Facebook Statistics

Vedecké stanovisko k bezpečnosti a účinnosti Aviax 5% pre kurčatá na výkrm

26-07-2018

Kŕmna doplnková látka Aviax 5% (účinná látka: semduramicín sodný, produkovaný fermentáciou Actinomadura spp. ATCC 53664), je určená na kontrolu kokcidiózy u kurčiat na výkrm, a to v dávke 20-25 mg/kg kompletného krmiva.

Semduramicín sodný je účinný proti niektorým grampozitívnym baktériám, gramnegatívne baktérie sú voči nemu rezistentné. Jeho používanie v kŕmnej doplnkovej látke pravdepodobne nezvýši vylučovanie Salmonella, Escherichia coli a Campylobacter z kurčiat do prostredia. Nepredpokladá sa, že by semduramicín sodný spôsobil rezistenciu a krížovú rezistenciu voči antimikrobiálnym látkam, ktoré sa používajú v liečbe ľudí a zvierat.

Panel pre Kŕmne doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách (FEEDAP) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) nemôže vzhľadom na absenciu tolerančnej štúdie u kurčiat na výkrm dospieť k záveru ohľadom bezpečnosti Aviax 5%. Použitie semduramicínu sodného v krmive nie je kompatibilné so súbežným užívaním tiamulínu. Semduramicín sodný nie je genotoxický. Akceptovateľný denný príjem (ADI) je stanovený ako 0,00125 mg/kg.

Použitie kŕmnej doplnkovej látky je pre konečného spotrebiteľa bezpečné za predpokladu, že je dodržaná ochranná lehota 24 hodín (posledné podanie látky pred zabitím zvieraťa). Nie je možné vyvodiť žiadne závery o dráždivosti Aviax 5% pre pokožku a oči a ani o jeho potenciáli byť kožným senzibilizátorom a senzibilizátorom dýchacích ciest. Modelové výpočty o inhalačnej expozícii osôb, ktoré manipulujú s prídavnou látkou, poukazujú na vážne riziko.

Aviax 5%, ktorý je použitý v krmivách pre kurčatá na výkrm v dávke do 25 mg/kg kompletného krmiva, nepredstavuje pre pozemné životné prostredie riziko. Nie je však možné vylúčiť riziko pre vodné prostredie a tiež znečistenie podzemných vôd. Aviax 5% má pri minimálnej dávke 20 mg/kg krmiva potenciál na účinnú kontrolu kokcidiózy u kurčiat na výkrm.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA:https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5341


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood