Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k zdravotnému tvrdeniu k výrobku Stablor®

06-03-2017

Panel Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín pre dietetické produkty, výživu a alergény (NDA) bol požiadaný príslušným úradom vo Francúzsku, na ktorý sa obrátila spoločnosť  Laboratoires Nutrition et Cardiométabolisme  so žiadosťou o autorizáciu zdravotného tvrdenia v súlade s čl. 13(5) Nariadenia (ES) č. 1924/2006, aby vypracovať stanovisko k vedeckému opodstatneniu zdravotného tvrdenia, týkajúceho sa výrobku Stablor® a redukcie viscerálneho tuku pri zachovaní chudej telesnej hmoty.

Potravina Stablor® je nápojový prípravok s definovaným zložením makro a mikronutrientov a so špecifickým podielom aminokyselín (tryptofán : neutrálne aminokyseliny). Jej charakteristika je dostatočne známa. Panel sa domnieva, že redukcia viscerálneho tuku pri zachovaní chudej telesnej hmoty by v kontexte nízkoenergetickej výživy predstavovala priaznivý fyziologický účinok u obéznych ľudí alebo u ľudí s nadváhou s kardiometabolickými rizikovými faktormi a s rizikovými faktormi spojenými  s abdominálnym tukom. Žiadateľom boli predložené štyri humánne štúdie, primerané k tvrdenému účinku. Pri zvažovaní dôkazov bral Panel NDA na zreteľ jednu humánnu štúdiu, z ktorej výsledkov sa v zmysle vedeckého opodstatnenia dá vyvodiť, že pôsobenie výrobku Stablor® na viscerálnu tukovú hmotu v kontexte nízkoenergetickej výživy nepreukazuje pôsobenie výrobku Stablor® uvedené v posudzovanom zdravotnom tvrdení. Panel dospel k záveru, že nebol nájdený vzťah príčinnej súvislosti medzi spotrebou Stablor® a znižovaním viscerálneho tuku, pri zachovaní chudej telesnej hmoty v kontexte nízkoenergetickej výživy.

Vedecké stanovisko úradu EFSA k zdravotnému tvrdeniu k výrobku Stablor® a znižovaní viscerálneho tuku pri zachovaní chudej telesnej hmoty.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood