Facebook Statistics

Vedecké stanovisko EFSA k zdravotnému tvrdeniu: orodisperzilné pastilky s Lactobacillus

11-03-2020

Vedecký panel Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) pre výživu, nové potraviny a alergény v potravinách (NDA) prijal 22. 01. 2020 stanovisko k odôvodneniu zdravotného tvrdenia, týkajúceho sa „Orodisperzibilných pastiliek obsahujúcich kombináciu Lactobacillus reuteri DSM 17938 a Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289“ a normálnej funkcie ďasien: hodnotenie zdravotného tvrdenia podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1924/2006 (Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to “Orodispersible lozenges containing a combination of Lactobacillus reuteri DSM 17938 and Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289” and normal gum function: evaluation of a health claim pursuant to Article 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006).

 Vedecké stanovisko bolo uverejnené vo Vestníku EFSA na webovej stránke EFSA.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood