Facebook Statistics

Vedecká správa EFSA: Databáza škodcov jabĺk v EÚ

09-06-2020

V decembri 2013 dostal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prvý mandát od Európskej komisie na zhromažďovanie informácií o škodcoch jabloní (Malus domestica) na území EÚ. EFSA zbieral údaje týkajúce sa 12 škodcov a chorôb jabloní (6 zástupcov hmyzu a 6 patogénov). Na základe nových zistení EFSA upravil a vylepšil pôvodnú štruktúru databázy, čo umožňuje efektívnejšie zhromažďovanie údajov.

V nadväznosti na pôvodný mandát v septembri 2017 požiadala Európska komisia EFSA o overenie vhodnosti revidovanej databázy na podporu hodnotenia rizika škodcov v tretích krajinách pri vykonávaní hodnotenia rizika škodcov jabĺk ako trhovej komodity. EFSA pri posudzovaní využila platformu MicroStrategy. Súčasne bol vytvorený nový nástroj na zadávanie údajov pomocou softvéru na systematickú kontrolu literatúry DistillerSR, aby sa zlepšila extrakcia údajov pre budúci zber údajov. Interaktívne správy o údajoch boli za účelom ich testovania a spätnej väzby zdieľané s potenciálnymi budúcimi používateľmi databázy: Kanadskou potravinovou inšpekčnou agentúrou (CFIA) a ministerstvom primárneho priemyslu (MPI) na Novom Zélande.

Celková spätná väzba získaná od CFIA a MPI bola priaznivá. Databáza jabĺk môže byť zahrnutá do EFSA Scientific Data a po rozšírení poskytovať komplexný zoznam škodcov a hostiteľských rastlín.

Vedeckú správu nájdete voľne na stiahnutie na webovej stránke EFSA.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood