Facebook Statistics
Značka Kvality

V Bruseli sa rokovalo o prípadnom použití 450-miliónovej poľnohospodárskej rezervy

01-02-2023

V závere januára (30. 1. 2023) sa európski poľnohospodárski ministri stretli v Bruseli na zasadnutí Rady AGRIFISH, na ktorom Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Martin Kováč. Išlo o úvodné zasadnutie Rady ministrov pod vedením švédskeho predsedníctva, ktoré od 1. januára prebralo vedenie Rady EÚ.

Ministri sa počas tradičnej diskusie o aktuálnej situácii na poľnohospodárskych trhoch zamerali aj na možnosť opätovného využitia 450-miliónovej poľnohospodárskej (krízovej) rezervy v roku 2023.

Podľa štátneho tajomníka Kováča, „Slovensko je otvorené možnosti použitia poľnohospodárskej rezervy. Pri jej využití je však mimoriadne dôležité spravodlivé nastavenie distribučného kľúča, ktorý by mal brať do úvahy situáciu v najviac zasiahnutých členských štátoch. Práve prípadné použitie a rozdelenie poľnohospodárskej rezervy by malo zohľadniť náročnú situáciu v členských štátoch, ktoré sú vystavené výraznému tlaku poľnohospodárskych dovozov z Ukrajiny po pozastavení platnosti tarifných kvót zavedených v rámci asociačnej dohody s Ukrajinou. Na túto skutočnosť v mene prihraničných členských štátov počas zasadnutia upozornila poľská delegácia. Komisár J. Wojciechowski uznal oprávnenosť tejto požiadavky, ako riešenie vidí poskytnutie pomoci práve v podobe použitia rezervy, ktorej rozdelenie zohľadní dopady dovozov v najviac zasiahnutých členských štátoch.

Ministri sa na žiadosť maďarskej delegácie venovali aj prípadnému udeleniu výnimky z maximálnej prahovej hodnoty pre opatrenia viazanej podpory príjmu na rok 2023. Slovensko podľa aktuálne platných pravidiel vyčlenilo na viazanú podporu príjmu 13+2% alokácie na priame platby, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje takmer 60 mil. EUR na rok 2023. V prípade, že by spoločná žiadosť ministrov bola zo strany Komisie schválená, Slovensko a aj ostatné členské štáty by mali možnosť zvýšiť sadzby viazanej podpory príjmu v roku 2023 o 10 %, čo by v prípade Slovenska predstavovalo maximálny nárast rozpočtu na viazanú podporu príjmu o 6 mil. EUR. Výhodou takejto úpravy by bola možnosť zvýšiť podporu príjmu v sektoroch, ktoré sú pre Slovensko dôležité z ekonomického, environmentálneho a sociálneho hľadiska. „Som presvedčený, že poskytnutie takejto výnimky je v terajšej situácii opodstatnené a neviedlo by k narušeniu konkurencieschopnosti. Tú podľa nás oveľa viac narušuje vysoká štátna pomoc niektorých členských štátov“, uviedol M. Kováč. Komisia nie je návrhu príliš otvorená, avšak prisľúbila sa ním zaoberať.

Predmetom diskusie bol aj návrh revízie smernice o priemyselných emisiách, ktorý sa týka monitorovania emisií z priemyselných zariadení s vysokým rizikom znečistenia. Navrhované zmeny, ktoré po novom v časti venovanej poľnohospodárstvu rozširujú pôsobnosť smernice zo sektora hydiny a ošípaných aj na hovädzí dobytok, neboli pozitívne prijaté zo strany poľnohospodárskych ministrov. Podľa M. Kováča sa ani Slovensko k tomuto návrhu nemôže vyjadriť pozitívne. „Ide o ďalšiu legislatívu, kedy Komisia zavádza dodatočné obmedzenia na poľnohospodársky sektor, konkrétne na európskych chovateľov. Slovensko má ďaleko k produkčnej sebestačnosti, pokiaľ ide o živočíšne produkty, pričom nám počty hospodárskych zvierat kontinuálne klesajú. Nové pravidlá, ktoré Komisia navrhuje, budú viesť len k ďalšiemu prehĺbeniu aktuálnych problémov“, uviedol štátny tajomník. Pokiaľ ide o konkrétne aspekty návrhu, Slovensko nemôže súhlasiť ani s rozšírením rozsahu smernice na hovädzí dobytok a ani so znížením limitu na 150 dobytčích jednotiek. Slovensko má veľkú štruktúru fariem, ktorá je daná historickými okolnosťami. Podľa M. Kováča by sa nový limit dotkol až takmer 12tich % subjektov, ktoré takto budú vystavené dodatočným požiadavkám a vysokým finančným nákladom. „Podľa nás je nevyhnutné predovšetkým zvážiť, ktorí chovatelia predstavujú emisné riziko a zamerať sa iba na priemyselné produkčné jednotky. Chovateľom by sme nemali klásť zbytočné prekážky, ktoré ich spolu s ďalšími záťažami odrádzajú od pokračovania v chove“, doplnil M. Kováč.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood