Tlačové správy

Úspešné projekty

07-05-2007

V pondelok, 7. mája, sprístupnili v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva SR výstavu s názvom: Vieme, kam a na čo idú peniaze z EÚ?

Výstava prezentuje úspešne zrealizované projekty, podporené Sektorovým Operač-ným programom (SOP) Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006. Jej cieľom je inšpirovať k tvorbe a realizácii projektov, ktoré by v blízkej budúcnosti mali prispieť k zvýšeniu výkonnosti poľnohospodárskej výroby a životnej úrovne vidieckeho obyvateľstva, pri súčasnej ochrane a zlepšení životného prostredia, starostlivosti o zvieratá a zabezpečení kvality potravín.

Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vznikol rozpra-covaním jedného z operačných programov Národného rozvojového plánu (NRP) SR na obdobie rokov 2004 - 2006 pre využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Účelom bola podpora poľnohospodárskej prvovýroby a spracovania poľnohospodárskych produktov, tiež lesného hospodárstva a rybárstva, a zabez-pečenia trvalo udržateľného rozvoja vidieka. Kofinancovanie projektov sa realizovalo z usmerňovacej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a garan-čného fondu (EAGGF). Hlavným cieľom bolo zvýšenie výkonnosti poľnohospodárskej výroby a životnej úrovne vidieckeho obyvateľstva, pri súčasnej ochrane a zlepšení životného prostredia, starostlivosti o zvieratá a zabezpečení kvality potravín.

Do 31. marca 2007 bolo v rámci SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prijatých 3 044 projektov. Na viac ako polovicu získali žiadatelia 9,6 miliardy slovenských korún z verejných zdrojov. To predstavuje 99,32 percenta schválených projektov celkom.

Z pohľadu čerpania má v súčasnosti program SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka najvyšší podiel zo všetkých operačných programov implementovaných v programovom období 2004–2006. Zástupcovia Ministerstva Pôdohospodárstva SR predpokladajú, že úspech a dobré ukazovatele záujmu o podporu zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sú predpokladom aj na čerpanie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka v novom programovacom období 2007 – 2013 a práve výstava, ktorá potrvá do 30. mája, by mohla zaujať aj budúcich žiadateľov.

Jana Kaplanová
riaditeľka

7. 5. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk