Facebook Statistics

Usmernenie ŠVPS SR na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat

23-03-2020

Chovy hospodárskych zvierat sú miestom kde sa vyžaduje stála prítomnosť personálu často vyžadujúca špecifické schopnosti a zručnosti vo vzťahu k chovu, ošetrovaniu, starostlivosti o zvieratá a získavania prvotných živočíšnych produktov. V súčasnosti neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval, že tento vírus cirkuluje u zvierat v SR. 

  •  


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood