Usmernenie - poskytovanie BPEJ pre účely reštitučných konaní podľa zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom

11-06-2008

Usmernenie – č. Z: 12810/2005 poskytovanie BPEJ

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)