Facebook Statistics

Usmernenie na postup obvodných pozemkových úradov a správ katastra pri pozastavení zápisov do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav pred vydaním rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav

24-06-2008

usmernenie ÚGKaK SR KO-3450/2007 MP SR 2799/2007-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood