Usmernenie k postupu na vydávanie majetku vlastníkom lesov v ucelených lesných častiach, vydaného MP SR pod č. 123/1996-740 z 2.9.1996

24-06-2008

usmernenie MP SR 359/1997-700

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)