Facebook Statistics
Značka Kvality

Upozornenie na plánované uzavretie výziev dňa 31. marca 2023

28-02-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výziev,  kód výzvy OPRH-PMaS-5.2.1-A3-2022-04, OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-04, OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11, OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08, OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07, že plánuje predmetné výzvy uzatvoriť z dôvodu minimalizácie rizika neukončenia fyzickej a finančnej realizácie projektu do 31. decembra 2023 v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov.

Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo uzavrie výzvy dňa 31. marca 2023.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetných  výziev.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood