Facebook Statistics
Značka Kvality

Prístup k informáciám

Úhrada materiálnych nákladov

(1) Bezplatne sa poskytujú informácie, pri ktorých výška materiálnych nákladov spojených s vyhotovením a odoslaním informácie (ďalej len „náklady“) neprekročí tri eurá. Bezplatne sa poskytujú aj informácie faxom, telefonicky a elektronickou poštou.

(2) Náklady, ktorých výška prekročí tri eurá, možno ministerstvu uhradiť:

  • poštovou poukážkou,
  • bezhotovostným prevodom na účet v Štátnej pokladnici na č. 7000081105/818 (IBAN: SK 6681800000007000081105) s uvedením variabilného symbolu alebo
  • v hotovosti do pokladne  ministerstva v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 12.30 hod. 

(3) Výška nákladov súvisiaca s odoslaním informácie poštou sa riadi aktuálnym cenníkom poštových služieb.

(4) Výška nákladov spojená so sprístupnením informácie, s výnimkou výšky nákladov za odoslanie informácie poštou, sa určí podľa Sadzobníka upravujúceho úhradu nákladov za sprístupnenie informácií, ktorý tvorí prílohu č. 3.

(5) Vecný gestor vyplní informáciu o výške úhrady nákladov vo formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Originál vyplneného formuláru vecný gestor odosiela žiadateľovi spolu s výzvou na úhradu vyčíslených nákladov.

(6) Výsledná suma vyčíslených nákladov podľa odseku 5 sa zaokrúhľuje na celé eurocenty smerom nadol.

(7) Vecný gestor môže žiadateľovi na jeho žiadosť úhradu nákladov prípisom odpustiť, pritom zohľadňuje osobu žiadateľa a výšku požadovanej úhrady nákladov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood