Facebook Statistics

Údaje o chorobách zvierat (SIGMA projekt): Národné karty členských štátov

21-01-2019

Jednou z aktivít SIGMA projektu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) je mapovanie dostupných zdrojov údajov o chorobách zvierat v každom členskom štáte (ČŠ) Európskej únie. Cieľom je určiť príslušné orgány ČŠ, ktoré sú zodpovedné za správu údajov o chorobách a populáciách zvierat. EFSA sa spočiatku zameriava na tri choroby (africký mor ošípaných, vtáčia chrípka a nodulárna dermatitída) a na chorobami postihnuté populácie zvierat: ošípané, hydina a hovädzí dobytok. Technické správy uvedené nižšie predstavujú výsledky implementácie týchto aktivít v ČŠ a poskytujú informácie o orgánoch, ktoré zbierajú a spravujú údaje o predmetných chorobách zvierat v rámci ČŠ. Zahŕňajú aj tzv. Národnú kartu, v ktorej sú uvedené príslušné orgány zodpovedné za údaje o chorobách zvierat v danom ČŠ (údaje o ohniskách a surveillance chorôb ako i laboratórne výsledky) a tiež za údaje o populáciách zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, hydina) v ČŠ. Národné karty boli zostavené na základe výsledkov dotazníka EUSurvey a prípadných následných objasnení jednotlivými ČŠ. 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood