Tlačové správy

Top Agro s atraktívnejšími cenami aj realizáciou

09-05-2007

Minister pôdohospodárstva SR, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Klub poľnohospodárskych novinárov, vyhlasujú dvanásty ročník súťaže Top Agro Slovensko. Po prvý raz bude vyhlásený Najlepší manažér roka, ktorý získa hlavnú cenu súťaže - Cenu ministra pôdohospodárstva, ocenenia dostanú aj víťazi jednotlivých podnikateľských kategórií (družstvá a obchodné spoločnosti, samostatne hospodáriaci roľníci, potravinárske spoločnosti), manažérsky objav roka a pripravená je tiež cena predsedu SPPK.

Top Agro je súťaž o najlepší manažment v poľnohospodárstve, potravinárstve a podnikoch služieb. Vznikla z iniciatívy Klubu poľnohospodárskych novinárov pred dvanástimi rokmi. Záštitu nad Top Agro má minister pôdohospodárstva, agrárna komora, odborne ju gestoruje Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Súťaž plní funkciu zrkadla výkonnosti a slúži podnikom, manažmentom a podnikateľom na porovnanie svojej výkonnosti. Rebríček najlepších firiem hovorí o tom, kto v danej chvíli udáva tón. Motivuje k súťaživosti, ktorá je pre trhovú ekonomiku príznačná.

Súťaž za uplynulých jedenásť rokov prispela k objaveniu desiatok talentovaných manažérov v poľnohospodárstve i potravinárskom priemysle, stála pri zrode a upevnení prestíže prvých slovenských farmárov a pri krajine, ktorú začali zaplavovať rôzne pseudohodnoty. Nanovo pripomenula význam a dôležitosť práce poľnohospodárov a potravinárov.

Top Agro je aj spoločenské stretnutie poľnohospodárov a potravinárov s vrcholnými predstaviteľmi štátu - ministrom, šéfom parlamentného výboru a osobnosťami z kul-túry a umenia. Tohto roku sa 5. októbra uskutoční v divadle Andreja Bagara v Nitre, a to spoločne s ukončením Agrofestivalu Nitra.

Každoročne vydávaná ročenka Top Agro prináša analýzy toho, čo prináša aktuálny ekonomický vývoj, kam sa uberá podnikanie na pôde v najlepších firmách, aké sú trendy v krajine a v celej Únii. Dopĺňa ich o aktuálne štatistické prehľady a prináša zaujímavosti zo zahraničia.

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky prosperujúce poľnohospodárske a potravinárske podniky, ako aj podniky služieb, ktoré splnia predpísané kritéria, a to do 7. júna 2007.

Organizačné pokyny

Vyplnenú prihlášku treba poslať priamo na:

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Trenčianska 55
824 80 Bratislava

Na obálku treba uviesť heslo Top Agro Slovensko
alebo na fax VÚEPP
Fax 02/ 5341 6408

Kontaktné osoby v prípade nejasností:

Jozef Sedlák, predseda KPN
mobil: 0905 445 142
e-mail: jsedlak@pravda.sk

alebo

Ing. Zuzana Chrastinová
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Tel.: 02/ 58 243 231
Fax: 02/ 5341 6408
e mail: zuzana.chrastinova@vuepp.sk

Termín uzávierky súťaže: 7. júna 2007

Viac informácií o projekte, základné údaje, výzva na prihlásenie, prihláška, kritériá – sú zverejnené priamo na stránke www.mpsr.sk.

Jana Kaplanová
riaditeľka

9. 5. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)