Tlačové správy

Tlačová správa

26-01-2007

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa sa zúčastní dňa 29.1.2007 na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v Bruseli. Hlavnými bodmi rokovania bude prezentácia a diskusia k návrhom nariadenia Rady na stanovenie osobitných pravidiel týkajúcich sa odvetvia ovocia a zeleniny, zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1784/2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami a zmena a doplnenie nariadenia (EHS) č. 1883/78, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu. Na zasadaní sa očakáva diskusia k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zakazuje uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho. Zástupcovia Európskej komisie budú aktuálne informovať o vtáčej chrípke a veterinárnych rokovaniach medzi ES a RF.