Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Tlačová správa – zmeny v identifikácii a registrácii prežúvavcov a ošípaných

12-06-2024

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje chovateľov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných na blížiaci sa termín účinnosti noviel vykonávacích predpisov zákona o veterinárnej  starostlivosti  v oblasti identifikácie a registrácie zvierat, konkrétne:

Od 1.7.2024 nadobudnú účinnosť nasledovné zmeny týkajúce sa oznamovania zmien do Centrálneho registra hospodárskych zvierat CEHZ- Základné informácie - Plemenárske služby SR, š.p. (pssr.sk):

  • zmena v spôsobe nahlasovania zmien v chove (ako napr. narodenie, premiestnenie, odcudzenie, zabitie, úhyn) – aktuálne platné zasielanie hlásení prostredníctvom pošty a elektronický spôsob oznamovania zmien sa mení na výlučne elektronický spôsob prostredníctvom elektronického formulára u všetkých vyššie uvedených druhov zvierat,
  • skrátenie lehoty hlásenia zmien v prípade ošípaných – chovateľ bude povinný zmeny nahlásiť najneskôr do siedmych dní odo dňa vzniknutej skutočnosti, tak, ako to v súčasnosti platí v chove hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Chovatelia ošípaných majú  do účinnosti uvedených zmien t. j. do 30.6.2024 povinnosť nahlásiť zmenu v počte ošípaných jedenkrát za celý kalendárny mesiac, vždy do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiada všetkých chovateľov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných o dodržiavanie nových pravidiel v oblasti identifikácie a registrácie uvedených druhov zvierat.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood