Facebook Statistics

Tlačové správy

Tlačová beseda za účasti ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu

15-03-2007

V piatok 16. marca 2007 od 9:00 hod. sa uskutoční konferencia na tému “Trvalo udržateľné využívanie pesticídov”. Cieľom konferencie je diskutovať na odbornej úrovni o pozitívach a negatívach pesticídov a o hľadaní rovnováhy medzi ochranou zdravia a životným prostredím na jednej strane a poľnohospodárskou produkciou na strane druhej.

Podujatie sa koná v rámci prebiehajúcej diskusie o dokumente Európskej komisie “Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov, ktorý sleduje napĺňanie programu zníženia vplyvu pesticídov a prostriedkov na ochranu rastlín na ľudské zdravie a životné prostredie.

V závere konferencie sa uskutoční tlačová beseda, na ktorej sa zúčastní minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Jaroslav Jaduš, dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Daniel Bíro a Irena Belohorská, poslankyňa európskeho parlamentu, ktorá zároveň prevzala záštitu konferenciou.

Tlačová beseda sa začne o 12:40 hod. v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Trieda Andreja Hlinku 2 v Nitre.

Magdaléna Fajtová, hovorkyňa MP SRAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood