Facebook Statistics

Tender EFSA k 3 akčným plánom

23-12-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil otvorený tender OC/EFSA/ED/2020/1 Development of Roadmaps for Action on: Building a European Partnership for Next Gen., Systems-based Environmental Risk Assessment; New Approach Methodologies in Risk Assessment; Risk Assessment of Combined Exposure to Multiple Chemicals, pozostávajúci z 3 častí na vypracovanie prvých 3 akčných plánov (roadmaps for action) v oblastiach:

- Lot 1: Budovanie európskeho partnerstva pre hodnotenie environmentálneho rizika založeného na systémoch novej generácie (Building a European Partnership for next generation systems-based environmental risk assessment)

- Lot 2: Metodiky nového prístupu pri hodnotení rizika (New approach methodologies in risk assessment)

- Lot 3:  Hodnotenie rizika kombinovanej expozície viacerým chemikáliám (Risk assessment of combined exposure to multiple chemicals)

Základné informácie:

Konečný termín na predloženie ponúk do tohto tendra je 26. 02. 2021 do 14.30 hod. (SEČ).

Rozpočet: maximálny rozpočet pre finančné ponuky je 500 000 EUR/Lot (t. j. na 1 akčný plán).

Celkovým účelom výzvy je predložiť akčné plány opatrení a poskytnúť odporúčania pre budúce viacročné štúdie alebo projekty realizované viacerými partnermi pre každý Lot, ktoré vychádzajú z vízie EFSA a podporujú pripravenosť EFSA na budúce požiadavky na hodnotenie rizika a pomáhajú predchádzať možným rozdielom v citlivých záležitostiach. EFSA v súlade so svojimi úvahami o budúcnosti vedy a strategickým rozvojom EFSA do roku 2027 stanovil ako prioritu 4 vedecké témy na rok 2021 (SPIDO). Dodanie 4. akčného plánu (roadmap) pre vedeckú tému „Umelá inteligencia pre manažment dôkazov pri hodnotení rizika“ (Artificial intelligence for evidence management in risk assessment) sa bude zadávať externe pomocou znovuotvorenej súťaže prostredníctvom Rámcovej zmluvy o poradenstve v oblasti riadenia EFSA.

Lot 1: Budovanie európskeho partnerstva pre hodnotenie environmentálneho rizika založeného na systémoch novej generácie

Hlavným cieľom plánu opatrení v tejto oblasti je identifikovať a prepojiť relevantných partnerov z rôznych sektorov naprieč regulačnými oblasťami a vybudovať platformu (partnerstvo), kde bude prebiehať spolupráca a harmonizácia metodík na uľahčenie prechodu na ďalšiu generáciu, systémovo založené regulačné hodnotenie environmentálnych rizík (ERA) do roku 2030.

Lot 2: Metodiky nového prístupu  pri hodnotení rizika

Hlavným cieľom akčného plánu pre túto položku je definovať priority EFSA, týkajúce sa začlenenia metodík nového prístupu (NAMs) do regulačných hodnotení nebezpečenstva a charakteristík rizika chemikálií v potravinách a krmivách a definovať viacročnú stratégiu pre zvýšenie používania NAMs pri hodnotení rizík pre zdravie ľudí v EFSA, aby sa minimalizovala potreba overovacích štúdií na zvieratách tak, že do roku 2027 bude veľká väčšina žiadostí EFSA o ďalšie údaje založená na NAMs.

Lot 3:  Hodnotenie rizika kombinovanej expozície viacerým chemikáliám

Hlavným cieľom akčného plánu pre túto časť je vytvoriť a implementovať harmonizovaný prístup pre hodnotenie rizík pre ľudské zdravie vyplývajúcich z dietárnej aj nedietárnej expozície mnohým chemikáliám.

V prípade otázok kontaktujte EFSAprocurement@efsa.europa.eu.

Všetky potrebné informácie o tomto obstarávaní nájdete na webovej stránke Ted-eTendering  a na webovej stránke EFSA v časti, týkajúcej sa tendrov EFSA.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood