Facebook Statistics

Technická správa k notifikácii lúpaných zŕn Digitaria exilis (Kippist) Stapf a ko tradičnej potraviny z tretej krajiny podľa čl. 14 Nariadenia (EÚ) č. 2015/2283

27-07-2018

Európska komisia požiadala úrad EFSA o vedeckú asistenciu týkajúcu sa existencie dôvodných námietok k bezpečnosti umiestnenia tradičnej potraviny z tretej krajiny Digitaria exilis (Kippist) Stapf na trh v Európskej únii. Notifikáciu k tejto potravine zaslala Európskej komisii spoločnosť Obà Food Srl.

Prístup úradu EFSA pri hodnotení notifikácií k tradičným potravinám je založený na príručke EFSA pre zainteresované strany, ktorá sa venuje notifikáciám a žiadostiam o autorizáciu tradičných potravín. Okrem toho je hodnotiaci prístup úradu EFSA založený aj na princípoch popísaných v relevantných príručkách Vedeckého výboru EFSA.

Dostupné dáta o zložení celozrnných a lúpaných zŕn (bez otrúb) Digitaria exilis (Kippist) Stapf  podľa úradu EFSA nepoukazujú na nebezpečenstvá. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín po zvážení dostupných dát nepredkladá námietky týkajúce sa bezpečnosti umiestňovania lúpaných zŕn Digitaria exilis (Kippist) Stapf na trh v EÚ.

Technická správa k notifikácii lúpaných zŕn Digitaria exilis (Kippist) Stapf a ko tradičnej potraviny z tretej krajiny podľa čl. 14 Nariadenia (EÚ) č. 2015/2283


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood