Facebook Statistics
Značka Kvality

Súpis majetku

Zoznamy nehnuteľností organizácií


Rozpočtové organizácie

Pôdohospodárska platobná agentúra
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Príspevkové organizácie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Múzeum vo Svätom Antone
Štátny veterinárny a potravinový ústav

Štátne podniky

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznamy nehnuteľností a hnuteľných vecí

Informácie o prevode alebo prechode majetku MP SR

06-02-2006
Ministerstvo pôdohospodárstva SR pred 2. januárom 2006 nepreviedlo majetok vo vlastníctve štátu do vlastníctva fyzickej alebo právnickej osoby, ktorého nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood