Facebook Statistics

Súpis majetku

Zoznamy nehnuteľností organizácií


Rozpočtové organizácie

Pôdohospodárska platobná agentúra
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Príspevkové organizácie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Múzeum vo Svätom Antone
Štátne lesy Tatranského národného parku
Štátny veterinárny a potravinový ústav

Štátne podniky

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
agrokomplex NÁRODNE VÝSTAVISKO, štátny podnik
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznamy nehnuteľností a hnuteľných vecí

Informácie o prevode alebo prechode majetku MP SR

06-02-2006
Ministerstvo pôdohospodárstva SR pred 2. januárom 2006 nepreviedlo majetok vo vlastníctve štátu do vlastníctva fyzickej alebo právnickej osoby, ktorého nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood