Facebook Statistics
Značka Kvality

Súhrnná správa Spoločenstva o epidémiách alimentárnych ochorení, ktoré sa vyskytli v Európskej únii v roku 2007

07-05-2009

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum prevencie a kontroly chorôb (ECDC) zverejnili Súhrnnú správu Spoločenstva o epidémiách alimentárnych ochorení v EÚ v roku 2007. Podľa nej najbežnejšou príčinou týchto epidémií zostáva v Únii stále Salmonella, potom nasledujú  vírusy v potravinách a Campylobacter. Celkovo bolo v roku 2007 ohlásených 5 609 epidémií, nakazilo sa takmer 40 000 ľudí a zapríčinili 19 úmrtí. Správa poskytuje informácie na základe nového robustného ohlasovacieho systému rozlišujúceho medzi možnými a verifikovanými prípadmi epidémií. Údaje medzi členskými štátmi značne kolíšu, ale vysoký počet nákaz nepoukazuje bezpodmienečne na bezpečnosť potravín, ale skôr na to, aký účinný je národný monitorovací systém vykonávaný na mieste.

Správa uvádza, že Salmonella zostáva naďalej najčastejšou príčinou prepuknutia ochorení z potravín, a to v 4 z každých 10 ohlásených prípadov. Z 2 201 ohlásených prípadov ochorení, ktoré spôsobila Salmonella mohlo byť 590 verifikovaných laboratórnou detekciou alebo epidemiologickým dôkazom. Zostávajúce prípady boli tiež pravdepodobne nákazy z potravín, ale presvedčivý dôkaz sa nezískal. Postihli 8 922 ľudí a zapríčinili 10 úmrtí. Najčastejšími potravinami, ktoré vyvolávajú nákazy salmonelou sú vajcia a výrobky z vajec.

Druhou najčastejšou príčinou alimentárnych ochorení boli, podobne ako v predchádzajúcom roku, vírusy. Z celkovo ohlásených 668 epidémií (z toho 111 verifikovaných) bolo infikovaných viac ako 3 700 ľudí, ale nespôsobili žiadne úmrtie. Zdrojom týchto vírusových ochorení sú kôrovce, lastúrniky, mäkkýše a jedlá z bufetov. Za vírusmi nasleduje v zozname najbežnejších príčin alimentárnych epidémií Campylobacter so 461 ochoreniami, z ktorých bolo 29 (okrem nákazy z vody), ktoré infikovali 244 ľudí, verifikovaných. Najbežnejšími zdrojmi tejto nákazy sú mäso brojlerov a iné druhy mias.

Bakteriálne toxíny, ktoré produkujú baktérie Bacillus, Clostridium alebo Staphylococcus zapríčinili v EÚ 458 epidémií a 4 úmrtia. Členské štáty ohlásili tiež nákazy spôsobené inými baktériami, ako sú napr. E. coli, YersiniaListeria a tiež parazitmi. Bolo ohlásených tiež 17 nákaz z vody, ktoré celkovo infikovali 10 912 ľudí.

V roku 2007 členské štáty EÚ celkovo ohlásili 5 609 alimentárnych epidémií, čo je oproti roku 2006 mierne zníženie. Z celkového počtu epidémií bolo 36 % (viac ako 2 000) verifikovaných laboratórnou detekciou patogénu v potravine alebo epidemiologickým dôkazom potvrdzujúcim súvislosť infekcie človeka a potraviny ako jej zdroja. Špecifickú príčinu 5 z 19 úmrtí zapríčinených alimentárnymi nákazami sa nepodarilo identifikovať.

Väčšina nákaz spôsobených potravinami v roku 2007 boli nákazy, ktorými sa infikovala viac ako 1 domácnosť. Kontaminované potraviny boli najviac konzumované doma alebo v reštauráciách, kaviarňach, hoteloch, alebo v iných stravovacích zariadeniach. Vyskytli sa aj v školách, jedálňach a nemocniciach alebo v zariadeniach lekárskej starostlivosti.

Údaje o alimentárnych nákazách, ktoré poskytlo 22 členských štátov významne kolísali, pretože národné vyhľadávacie a ohlasovacie systémy nie sú v rámci EÚ harmonizované. Mnohé z verifikovaných nákaz, ktoré ohlásili členské štáty nevyhnutne neodrážajú rozdielne stupne bezpečnosti potravín. Pravdepodobnejšie je, že vysoké množstvo ohlásených nákaz poukazuje na účinnosť národných monitorovacích systémov. Do správy poskytli údaje tiež Nórsko a Švajčiarsko.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood