Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD – Košický kraj

20-05-2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na druhé stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni dňa 27. mája 2019.

Na stretnutí sa dozviete aktuálne informácie v rámci oblasti LEADER/CLLD, o aktivitách ENDR a o CENTRAL EUROPE NRN klastri.

Účasť je treba potvrdiť. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood