Facebook Statistics

Tlačové správy

Stretnutie s francúzskym veľvyslancom

12-02-2007

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa prijal dnes nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky J. E. Henryho Cunyho. Prijatie malo zdvorilostný character a uskutočnilo sa pri príležitosti nástupu francúzskeho veľvyslanca na diplomatickú misiu začiatkom tohto roka. Hlavnou témou rozhovorov boli možnosti dvojstrannej spolupráce v oblasti pôdohospodárstva.

Partneri rokovali o súčasných problémoch a budúcnosti Spoločnej poľnohospo-dárskej politiky EÚ. V tejto súvislosti francúzsky veľvyslanec objasnil postoje Francúzska k reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky a upozornil na Memorandum, ktoré zahŕňa postoje a víziu Francúzska k budúcnosti SPP. Veľvyslanec Cuny vyjadril očakávanie formálnej podpory tohto dokumentu zo strany Slovenskej republiky.

Partneri diskutovali tiež o následkoch reformy trhu s cukrom v EÚ a dohodli sa na spoločnej organizácii odborného seminára na tému chránených označení pôvodu, ktorý by sa mal za účasti francúzskych a slovenských odborníkov uskutočniť na jar 2007.

Jana Kaplanová
riaditeľka

12. januára 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.skAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood