Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Stratégie CLLD a ich implementácia II.

17-09-2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár: Stratégie CLLD a ich implementácia II., ktorý sa uskutoční dňa 20. septembra 2019 v priestoroch Corleone Pub & Restaurant,Mníchova Lehota.

V priebehu seminára budú poskytnuté informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020, implementácii stratégií CLLD a schválených Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre podopatrenie 19.2 a 19.4.

Viac informácií nájdete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood